Uitkomst ledenpanel geeft Regiobestuur Eindhoven e.o. inzicht in wat leden belangrijk vinden

Het eerste ledenpanel dat de regioafdeling Eindhoven en omstreken heeft gehouden is uitstekend bevallen. De vragen waren opgezet rond het thema: wat wilt u uw lokale vertegenwoordigers voor de komende vier jaar meegeven? Het regiobestuur meende dat met deze vraagstelling de leden het best betrokken zouden worden, want wat je van de lokale politiek verwacht, is voor iedereen belangrijk. Uit de respons bleek wel dat de PvdA-leden inderdaad enthousiast waren. Niet alleen omdat een kwart van de leden de vragenlijst heeft ingevuld, maar ook door de suggesties die voor een vervolg werden gedaan.

Hoge deelname aan eerste ledenpanel in regioafdeling Eindhoven
Eindhoven e.o. wil leden blijven binden via ledendemocratie van onderop

Johan Dunnewijk (Ierse vrouw, twee zoons, waarvan één in de VS en één in Estland woont, drie kleindochters) is de bestuurlijke vertegenwoordiger van Veldhoven in het regiobestuur van de PvdA Eindhoven e.o., dat sinds twee jaar  bestaat uit de samengevoegde afdelingsbesturen van Eindhoven, Son en Breugel, Best, Nuenen, Waalre en Veldhoven. Uit iedere gemeente is één bestuurslid in het regiobestuur opgenomen. Daarnaast is er uiteraard een voorzitter (Mary Fiers), een penningmeester en een secretaris. Johan is verantwoordelijk voor de portefeuille ledendemocratie.

Wat voor soort afdeling is regioafdeling Eindhoven geworden?

Johan: “Doordat  de zes afdelingen nu zijn samengevoegd is er bijvoorbeeld meer aandacht voor regionale onderwerpen, zoals mobiliteit en de problematiek rond het vliegveld Eindhoven Airport, en kan daar effectiever over gesproken worden. Ook de standpuntbepaling is breder en effectiever dan toen er nog zes verschillende afdelingen waren. Als we naar elkaar blijven luisteren betekent dit dat lokale problemen zichtbaar en bespreekbaar worden. Ook de verbinding met de lokale fracties in de gemeenteraden en met de wethouders is hierdoor verbeterd.  Er wordt serieus naar elkaar geluisterd en plannen krijgen handen en voeten. Ook kan de regionaal aanwezige kennis en ervaring breder worden ingezet”.

Wat heeft jullie doen besluiten met het Rode Nest in zee te gaan?

Johan: “In het actieplan van het nieuwe regiobestuur  is een hoofdstuk gewijd aan de vraag wat we met ledendemocratie willen. We zochten naar mogelijkheden om de ledendemocratie te verbeteren. En toen kwamen we in aanraking met het Rode Nest. Dat leek een antwoord op onze vraag. Er werd snel contact opgenomen met het dagelijks bestuur van het Rode Nest. Geert Eggink, penningmeester van het dagelijks bestuur van het Rode Nest, Cees Schipper, secretaris, en Louis Genet zijn toen naar Eindhoven afgereisd om te polsen wat onze bedoelingen waren en of het regiobestuur Eindhoven e.o. wel serieuze plannen had”. Johan: “We werden gewezen op de consequenties van het houden van een ledenpanel, de verplichting om daadwerkelijk iets met de resultaten te doen en ze terug te koppelen naar de achterban. De leden dienen bij elke stap van zo’n ledenpanel betrokken te worden en dat vergt tijd en inzet, vertelden ze ons. Dat was voor ons geen enkel bezwaar, integendeel, we konden ons daar goed in vinden”.

“Wel vinden we dat er tussen dat gesprek en het tijdstip dat er daadwerkelijk actie werd ondernomen teveel tijd heeft gezeten. Daar zullen ongetwijfeld redenen voor zijn geweest, maar de leden van het regiobestuur vroegen me steeds of er al iets gebeurd was. Dat had wel sneller gekund, vonden we, want we stonden te popelen om met een ledenpanel aan de slag te gaan en dat gebeurde pas toen Hans Aertsen (de voorzitter en initiator van het Rode Nest) de zaak in handen nam. Toen kwam er schot in de zaak. Ik zou dan ook willen adviseren om voortaan minder tijd te laten tussen introductie en uitvoering, zodat de afdelingen sneller geholpen worden met het opstellen van de vragenlijst en het versturen van het ledenpanel”.

Hoe reageerden de afdelingen op het ledenpanel?

“Bij het opstellen van de vragenlijst voor het eerste ledenpanel was de centrale vraag: Wat wilt u onze lokale vertegenwoordigers in de raden voor de komende vier jaar meegeven?  Deze vraag is uitgewerkt in vijftien sub-vragen en een open slotvraag, en die zijn naar Hans Aertsen gemaild. Hans heeft op zowel vorm als inhoud van de vragen geadviseerd. In totaal zijn 460 leden aangeschreven. Daarvan hebben er 115 aan het ledenpanel deelgenomen. Dat is een respons van 25% en volgens Hans een “magistrale score” waarmee de  regio Eindhoven in de top 3 van de tot nu toe gehouden ledenraadplegingen van het Rode Nest is gekomen”.

Er zit wel verschil tussen de zes afdelingen. Zo is de respons van de leden uit Eindhoven 19%, die uit Veldhoven 33%, uit Nuenen, Son en Breugel, uit Waalre en uit Best 22%. Verder bleek dat 29% van de deelnemers ouder was dan 70 jaar en 11% jonger dan 40 jaar. Vooral in Veldhoven was het aantal deelnemers boven de 70 jaar hoog, 42%, en dat zet aan tot denken over hoe de PvdA in de regio meer jonge leden kan aantrekken. Op basis hiervan stelt Johan: “dat we inmiddels bijna een ouderenpartij zijn geworden. Daarom adviseer ik het bestuur en alle fracties om actief op zoek te gaan naar jonge leden en de jonge leden die we hebben vast te houden. Ook stel ik voor bij de volgende verkiezingen er meer werk van te maken het programma onder de aandacht van onze leden en potentiële kiezers te brengen”.

Best wel opmerkelijk is dat uit de antwoorden bleek dat 32% het PvdA programma niet kende en dat 93% de politiek min of meer op de voet volgt. Dit beeld kan vertekend zijn doordat vooral in Son en Breugel, Waalre en Best de actieve leden – raadsleden en eventuele wethouders – getalsmatig sterk vertegenwoordigd waren in het ledenpanel. Verder kent 87% zijn/haar vertegenwoordigers en is 66% tevreden over die vertegenwoordigers. Een kwart van de respondenten was niet tevreden over de communicatie, maar 79% oordeelde wel heel positief over de ledenraadpleging.

Gemiddeld, dus op het niveau van de regio, krijgen vooral de thema’s wonen, kunst en cultuur en ouderen naar de mening van de respondenten onvoldoende aandacht. Maar over het armoedebeleid en zorg en welzijn is men evenmin tevreden.

Wanneer is er een nieuw ledenpanel gepland?

“Het is na dit eerste keer duidelijk dat het ledenpanel een uitstekend middel is om de ledendemocratie te bevorderen. Daarom zijn de uitslagen van dit ledenpanel niet alleen naar alle leden gestuurd, maar ook naar de lokale fracties en de wethouders in de zes gemeenten, met een aanbevelingsbrief en de vraag kennis van de uitkomst te nemen en er iets mee te doen. We denken dat je niet onbeperkt een ledenpanel moet houden, dat is niet zinvol. Het lijkt ons nuttig en werkbaar om dat maximaal twee keer per jaar te doen. Daarmee onderhoud je het contact met je leden en zorg je ervoor dat ze inhoudelijk betrokken blijven bij de lokale politiek. Zo stel ik me ledendemocratie van onderop voor”.

Hoe houd je de regie op de uitwerking en uitvoering van het resultaat van dit ledenpanel? Met andere woorden: hoe kun je de raadsleden en wethouders bewegen hun plannen en activiteiten, die uit het ledenpanel zijn voortgekomen, terug te koppelen naar de leden?

Johan: “We kunnen besturen maar niet sturen. Dat laatste willen we natuurlijk ook helemaal niet. De verdere uitwerkingsopgave ligt nu in handen van de lokale fracties en wethouders. Natuurlijk vragen en stimuleren wij hen om de wensen van de leden te vertalen in concrete plannen en acties en zullen we goed in de gaten houden hoe dit verloopt. Het regiobestuur van Eindhoven e.o. zal de uitkomsten van deze ledenraadpleging zeker gaan gebruiken voor de uitvoering van plannen voor de toekomst. De laatste vraag was een open vraag. Dat heeft tientallen suggesties opgeleverd waarmee de regioafdeling weer verder kan voor een volgende ledenraadpleging. Dat is pure winst. We zijn dan ook hartstikke blij met het Rode Nest! En petje af voor Hans Aertsen. De hele operatie verliep goed, zorgvuldig en heel prettig!”

Margreet Elings

 

0 reacties op “Uitkomst ledenpanel geeft Regiobestuur Eindhoven e.o. inzicht in wat leden belangrijk vinden

Laat een antwoord achter aan Peter Peters Annuleer antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>