Ledenpanel is instrument voor afdelingsbesturen om beter te begrijpen wat er onder leden speelt

Interview met Johan Rumahloine, bestuurslid gewest Drenthe

Johan Rumahloine heeft uit belangstelling een presentatie van het Rode Nest in Zwolle bijgewoond. Binnen het Gewestelijk Bestuur Drenthe is hij “aandachtgebiedspersoon” van het Rode Nest. Afdelingsvoorzitters gaven aan dat zij moeilijk bestuursleden kunnen vinden. Het Gewestelijk Bestuur regelde een bijeenkomst met het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA. Er werd uitleg gegeven over de mogelijkheden van fuseren en samenwerking tussen de afdelingen om het probleem aan te pakken.

In 2022 is er een bijeenkomst geweest over hetzelfde vraag. Er worden al jaren bijeenkomsten georganiseerd waarbij de ene afdeling (waar het goed loopt) vertelt hoe zij het probleem aanpakken en de andere afdelingen vervolgens die aanpak ook proberen uit te voeren. Toch blijven de resultaten uit. Johan Rumahloine opperde dat het Rode Nest een ledenpanelonderzoek kan doen in de geest van de Drentse aanpak: onderzoeken waarom leden zich niet melden voor een bestuursfunctie. Meten is weten!

 

Discussie in een ledenpanel moet gaan over principiële onderwerpen

De PvdA onderhandelt nog over samenstelling Provinciale Staten met BBB, VVD en CDA

Op een bijeenkomst met afdelingsvoorzitters en bestuurders van het gewest is uitleg gegeven over het Rode Nest en wat zij hebben gedaan in o.a. Noord-Holland. Er waren bestuurders van elf van de twaalf afdelingen in Drenthe aanwezig. Johan heeft daar het verhaal gedaan dat meten en weten je als bestuur verder brengt. Je kunt je strategie om leden te werven beter aanpassen als je feedback van de leden hebt. De reacties waren positief en toen is besloten het Rode Nest te vragen eens langs te komen. Eind april waren Rode Nest bestuursleden Hans Aertsen en Cees Schipper op bezoek bij het Gewest Drenthe; ze hebben daar met een aantal bestuursleden en leden gesproken over de mogelijkheid en wenselijkheid om in Drenthe een Ledenpanel te houden. Het gewestelijk bestuur zag er wel wat in.

Er zijn in Drenthe de gebruikelijk problemen om voldoende bestuursleden te vinden. Er zijn te weinig actieve leden. Verschillende afdelingen zijn met elkaar in gesprek over samenvoegen, omdat ze onvoldoende beschikbare leden hebben om de kar te trekken. Daarom is het activeren van de leden een belangrijk onderwerp.

Er zijn heel actieve afdelingen en minder actieve afdelingen. Op 1 mei heeft de afdeling Hoogeveen een roos gebracht aan vijfenzestig van hun 70+ leden. Andere afdelingen doen dat niet. De afdelingen zijn autonoom. De Algemene Ledenvergaderingen van het gewest worden bijna altijd goed bezocht door zestig tot negentig leden en dat is beslist niet slecht als je weet dat de PvdA Drenthe 1533 leden telt.

Over het houden van een ledenpanel zijn nog vragen. Zo is het niet echt mogelijk om alle leden bij zo’n ledenpanel te betrekken want het gaat digitaal en er zijn in Drenthe nog leden die daaraan niet mee kunnen doen omdat ze geen internet hebben. Johan zou wel graag als Gewestelijk Bestuur een ledenpanel houden. Dan bereik je ook jongeren en vrouwen en de passieve leden die je anders niet bereikt. Per afdeling zijn er ook verschillen. In de ene afdeling zijn leden actiever dan in de andere. De afdeling Hoogeveen bijvoorbeeld, waarvan Johan lid is, kent ongeveer vijftien trouwe leden (buiten het bestuur en de fractie om) die altijd op vergaderingen komen. Alle afdelingen hebben verschillende problemen en vaak ook een andere kijk op zaken. Het gewest is er om de verschillen te overbruggen en te faciliteren dat afdelingen hun problemen kunnen aanpakken.

Ik vertel Johan hoe het Rode Nest is ontstaan; opgericht door een aantal congresafgevaardigden uit Amsterdam en omgeving die besloten de congressen en Politieke Ledenraden samen voor te bereiden en daarbij ook de taken onderling te verdelen, zodat niet iedereen over hetzelfde onderwerp in zou spreken. In die tijd was er nog redelijk veel tijd ingeruimd voor onderlinge discussie. Wel was het zo dat veel insprekers niet de discipline op konden brengen om niet van hun spreektijd gebruik te maken als wat zij wilden zeggen al door anderen was gezegd, waardoor deze sessies onnodig lang duurden. Toen de discussietijd onder vorige partijvoorzitters werd teruggebracht tot een kwartier, omdat het voortaan digitaal werd gedaan, besloot de club van Noord-Hollandse congresafgevaardigden het Rode Nest op te zetten en met ledenpanels de stemming onder de leden van een afdeling of gewest te peilen. Hun doel is ledendemocratie van onderop weer terug te brengen.

Discussie is nodig

Johan ziet dat we in een snelle samenleving leven waarin geen tijd is voor uitvoerige discussie. Dat vindt hij spijtig. Er zijn zoveel onderwerpen waarover de leden van de PvdA volgens hem graag willen discussiëren. Johan woont in Hoogeveen naast een asielzoekerscentrum en ziet hoe die mensen daar doelloos rondlopen. Dat is toch niet goed, vindt hij. Voor die mensen zou het beter zijn als ze vanaf het begin in Nederland actief mochten worden, de taal leren, werken. Momenteel zijn er een aantal prangende vraagstukken waarover onvoldoende discussie is binnen de afdelingen, bijvoorbeeld over immigratie, maar ook over de samenwerking met GroenLinks. Er zijn leden die zich afvragen of we niet ook met andere linkse partijen kunnen samengaan, bijvoorbeeld met Denk, die tenslotte uit de PvdA is voortgekomen. Over dergelijke vraagstukken moet binnen de afdelingen gesproken kunnen worden en daarna een discussie met andere afdelingen en het gewest. Zulke zaken zouden goed in een ledenpanel aan de orde kunnen komen. Het Gewestelijk Bestuur zou dergelijke plannen kunnen uitwerken in een jaarplan. Daar moet je de uitkomsten van zo’n ledenpanel in opnemen en je moet de mensen de gelegenheid geven erover praten op een Gewestelijke vergadering

Johan denkt dat onderwerpen als natuur en landbouw heel geschikt zijn voor een ledenpanel. Ook de leefomgeving en de woningbouw komen daarvoor in aanmerking, maar dat zijn in feite open deuren. Ook denkt Johan aan de vraag waarom het bestuur het zo moeilijk heeft om mensen te vinden voor een bestuursfunctie; waarom is dat zo? dat is ook een goede vraag voor een ledenpanel. Onlangs sprak hij een lid met een jong gezin, die best wel wat actiever zou willen worden, maar de vergadertijden moeten dan veranderen omdat die anders in de weg zitten bij de activiteiten met zijn gezin. Johan zou willen weten hoe de anderen daar tegenaan kijken. Ook daarom is het een geschikte vraag of onderwerp voor een ledenpanel.

Johan’s analyse is: als andere bronnen meehelpen met het opstellen van een analyse, dan kun je zaken echt verbeteren. Je kunt gericht en doelmatig actie ondernemen en je bent niet bezig met “gissen is missen”, wat zonde is van je tijd.

Verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen

Het verkiezingsprogramma voor de laatste Provinciale Statenverkiezingen is opgesteld door een gevarieerde groep van leden uit verschillende geledingen in de provincie. Het concept is in een Algemene Vergadering besproken. De schrijvers van het programma zaten daarbij, zodat ze meteen vragen konden beantwoorden en commentaar konden geven op voorstellen tot verandering. Het verkiezingsprogramma is leidend voor het handelen van de statenfractieleden wanneer zij deelnemen in allerlei onderhandelingen.

Astrid Nienhuis is de verkenner/informateur van het Gewest Drenthe en zij stelt voor om een coalitie te vormen van BBB, PvdA, VVD en CDA. Twee formateurs gaan aan de slag met het voorstel. Johan verwacht dat het nog wel even duurt, het blijft nu bij speculeren. Hij heeft ook geen direct contact met onderhandelaars, die taak ligt bij de voorzitter van het Gewest. Als er een akkoord zou komen wordt dat natuurlijk in een algemene ledenvergadering met de leden besproken.

Johan is geboren in Friesland, heeft gewoond en gewerkt in Groningen en woont nu in Drenthe. Hij beschouwt zichzelf als iemand geboren en getogen op het platteland. De BBB is gefocust op het platteland. Hij vindt dat de overheid, met name de VVD en het CDA, de boeren jarenlang voortdurend op het verkeerde been hebben gezet. Tien, twintig jaar geleden speelde het mestoverschot ook al. Toen is geadviseerd tot technologische oplossingen en niemand heeft getoetst of dat werkelijk hielp en dat heeft de boeren in de problemen gebracht. Er zijn genoeg boeren die tonnen geïnvesteerd hebben in de veronderstelling dat ze het juiste gedaan hebben met steun van de overheid en banken.

Johan is zoon van een KNIL-militair en opgegroeid in een kamp op het platteland nabij het Fochtelooerveen. In zijn jeugd heeft hij veel met boerenkinderen gespeeld en de kinderen zaten bij hem op school in het kamp. Hij snapt hun problemen goed en voelt nog wel enige verwantschap.

Hoe nu verder?

Over het bezoek vorige maand van het Rode Nest moet nog in het gewestelijk bestuur worden gesproken. Johan gaat een ledenpanel bepleiten. Hij ziet het als een manier om leden betrekken bij wat er in de afdelingen, het gewest en de partij speel om op deze manier hun standpunten verder te brengen.

Ook over de voorkeur voor welke onderwerpen in een ledenpanel aan de orde moeten komen heeft het bestuur nog niet gesproken. Johan hoopt dat er een beschouwende discussie komt in plaats van alleen maar te praten over “regeldingetjes” of concrete zaken. Vragen zoals bijvoorbeeld: hebben jongeren nog behoefte aan de 1 mei viering zoals die nu is, of hoe denken de leden over de samenwerking met GroenLinks of andere progressieve partijen. Hoe het afloopt met de BBB is nu nog pure speculatie. Het is nog te kort dag om daar iets zinnigs over te zeggen.

Mocht er een ledenpanel onder alle leden van het Gewest Drenthe worden gehouden, dan zal daar in de nieuwsbrief van het Rode Nest aandacht aan worden besteed.

Margreet Elings

Laat een antwoord achter