Nieuwe samengevoegde gemeente West Betuwe houdt eerste ledenpanel

Afdeling bij lokale politiek betrekken is belangrijk motief voor ledenpanel

Fractievoorzitter Annet IJff vormt samen met Hennie Challik de PvdA-fractie in West Betuwe.

Welke afdelingen zijn geïnteresseerd in het houden van een ledenpanel? Zijn dat speciale afdelingen of zijn ze gevestigd in bijzondere gemeenten? Onze ervaring als Rode Nest is dat alle afdelingen die belangstelling voor een ledenpanel hebben getoond, levendige afdelingen zijn, die bezig zijn hun  onderlinge contacten te verbeteren en hun politieke impact in hun gemeente te vergroten. De redactie van de nieuwsbrief het Rode Nest wil graag een beeld schetsen van afdelingen die bezig zijn met het ledenpanel in verschillende stadia. West Betuwe is de eerste afdeling waar we op bezoek gingen. Zij zijn bezig met hun eerste ledenpanel.

 

Lees verder

Partijbestuur maakt serieus werk van advies voor verbetering ledendemocratie

Voortgang ledendemocratie vanuit het partijbestuur

 In de Verenigingsraad van 23 juni 2020 kwamen twee notities van het Partijbestuur over de ledendemocratie aan de orde. Met die twee notities kwam nadere informatie naar voren over de voortgang van de ledendemocratie die belangrijk is om met iedereen te delen. Dat doen we in dit artikel Lees verder

Boekje biedt houvast voor koers progressieve partijen

Gluren bij de buren:

Das andere Ende der Geschichte van Philipp Ther. Edition Suhrkamp 2019

Dit boekje van Philipp Ther geeft een aantal prima handvatten voor toon en kleur van een door de PvdA  in het najaar vast te stellen verkiezingsprogramma. Ther beschrijft als historicus in kort bestek enige relevante en inmiddels historische feiten zoals die in de Verenigde Staten, Italië en Duitsland hebben plaatsgevonden. Daarbij worden gedeelde patronen zichtbaar, waar progressieven en zeker ook de sociaaldemocraten conclusies uit kunnen trekken voor aanpassingen en aanscherpingen van hun koers. Lees verder

Rode Nest zoekt belangstellenden en deskundigen om mee te denken over de toekomst

Oude en Nieuwe wegen voor de Jaap Burger Stichting

Het Rode Nest is met de ledenpanels door de eerste betrekkelijk kleinschalige testen heen. Wij bereiken afdelingen en gewesten en zelfs de leden in het hele land. De ledenpanels staan op het punt om op grotere schaal te worden gehouden. Lees verder

Gewest Noord-Holland lanceert drie ladenpanels om wensen nieuwe leden te achterhalen

Waar komen nieuw leden in terecht, wat is hun thuis?

 Het gewestelijk bestuur van Noord-Holland heeft met drie afzonderlijke panels in Noord-Holland de vraag gesteld, wat het thuis is dat de PvdA nieuwe leden kan bieden.

Bestuurslid Bert Breij heeft voor het gewestelijk bestuur, samen met het Rode Nest, een drietal panels op poten gezet. De drie panels hebben een schat aan informatie opgeleverd die ongetwijfeld tot discussie en zelfonderzoek zullen leiden. De informatie wordt nog deze zomer verwerkt tot een presentabel geheel, zodat het gesprek erover het komend najaar kan beginnen. Lees verder

Meerderheid afdelingen wil meehelpen bij het opstellen van verkiezingsprogramma

De grote constante in de proef met standaard ledenpanel

 Zoals gebruikelijk, feitelijk reglementair, stelt het partijbestuur ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen een schema van voorbereiding op, dat vervolgens wordt gepubliceerd en aan de afdelingsbesturen wordt toegezonden. Naar verwachting zal dit bij het uitkomen van deze nieuwsbrief al zijn gerealiseerd. Voor het afdelingsbestuur hét moment om te overwegen om naar aanleiding van dit datumschema niet te wachten op de besluitvormende afdelingsvergadering, maar de leden tijdig te betrekken bij de hieruit voortvloeiende inhoudelijke aspecten en keuzes. Ledendemocratie en ledenparticipatie complementair aan dit blote datumschema. Lees verder

Door schaalsprong wil Rode Nest de ledenpanels voor de hele partij makkelijk toegankelijk maken

In het dertiende nummer van de Nieuwsbrief het Rode Nest en het tweede van onze derde jaargang, 2020 gaan we wat dieper in op de vele mogelijkheden van het Ledenpanel. Ook wordt verslag gedaan van het congres dat op 7 maart 2020 in Nieuwegein werd gehouden. Het was een hoopgevend congres, het ledental is weer aan het stijgen en onze partijleider stelde zich herkiesbaar voor een nieuwe periode. De partij moet zich nog wel hervinden in de nieuwe tijd. De leden hebben ook aangegeven dat ze oude verworvenheden, zoals de Politieke Ledenraad voor discussie met de volksvertegenwoordigers willen behouden. Dat hoeft niet in luxe conferentiecentra, maar kan ook in buurthuizen en scholen. Laten we hopen dat die boodschap overkomt en dat ledendemocratie van onderop het nieuwe normaal wordt. Lees verder

Ledendemocratie is meer dan panels

PvdA heeft behoefte aan diepgaande discussies over diepgaande onderwerpen

Het inzetten van ledenpanels alleen is niet voldoende om van de PvdA weer een levendige partij te maken die serieus nadenkt over mondiale crises. Als het Partijbestuur op de ingeslagen weg doorgaat om ledenraden en congressen te vervangen door niet voorbereide “pretbijeenkomsten” zullen we met de ledenpanels onvoldoende voortgang kunnen maken. Nu is het tijd voor serieuze veranderingen. Lees verder