Gewesten gebruiken ledenpanels in het proces naar de verkiezingen

Het betrekken van de leden wordt steeds belangrijker:

Zowel het gewest Noord-Holland als het gewest Utrecht zetten ledenpanels in om leden te betrekken bij de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen op 15 maart 2023. Zij doen dat in nauwe samenwerking met het Rode Nest. Met de uitkomsten van deze ledenpanels beogen de besturen de discussies over de verkiezingsprogramma’s en de te voeren campagnes op te voeren en zo nodig kwalitatief te verhogen. Lees verder

Vooral ontmoetingsdemocratie… waar blijft de ledendemocratie?

Politieke ledenraad 8 oktober

Zaterdag 8 oktober 2022 hield de PvdA een Politieke Ledenraad in Apeldoorn. De gehele ledenraad stond, vonden wij, volledig in het teken van de ontmoetingsdemocratie; de ledendemocratie kwam niet aan bod. Ook in de voorbereiding naar de ledenraad ging het mis. Lees verder

Het Binnenhof kan wel een Samsom gebruiken

Kiza Magendane, 30 september 2022 (NRC)

Over Diederik Samsom, die tegenwoordig als topambtenaar aan de Europese Green Deal sleutelt, kun je de volgende twee nieuwe inzichten opdoen. Het eerste inzicht is dat hij in zijn huidige functie meer impact heeft dan ooit te voren. Dat stelde hij in een recent interview met De Rudi & Freddie Show. Zelfs zijn PvdA-partijleiderschap kan dus niet opboksen tegen zijn huidige positie als Europese technocraat.

Het tweede inzicht is dat Samsom geen spijt heeft van de snoeiharde bezuinigingen die de PvdA onder zijn leiding tijdens Rutte II doorvoerde. Dat bevestigde hij in What’s Left?, de confronterende documentaire van Johan Fretz en Juul Op den Kamp. Zelf denkt Samsom dat het hem vooral aan te rekenen valt dat hij de kiezer onvoldoende meenam in het beleid. Lees verder

Kan de Partij van de Arbeid zowel een strijdbare als een aardige partij zijn/worden?

 

 

 

 

Lange termijn lijkt in Den Haag niet meer mee te spelen

In de rubriek Gluren bij de Buren hebben we de column: “Het Binnenhof kan wel een Samson gebruiken” van Kiza Magendane opgenomen. Wij vragen u deze column (nog eens) te lezen en ons dan een reactie te sturen over wat u van deze column vindt. We verzoeken u uw reactie tot een halve pagina te beperken. We zullen die reacties dan graag in de volgende Nieuwsbrief opnemen. Lees verder

Twee geschriften van SDAP’ers na bijna honderd jaar nog steeds actueel

Problemen der democratie

De geschriften “Problemen der democratie” van prof. mr. W.A. Bonger en “Wat te doen met anti- democratische partijen” van prof. mr. George van den Bergh  zijn dan wel bijna honderd jaar geleden geschreven, maar zijn nog steeds actueel. Veel van de vorming van de SDAP binnen een nieuwe democratie lijkt op het actuele zich herpakken van de politieke vereniging PvdA. Lees verder

Ledendemocratie blijft op de agenda van de partij

Stand van zaken ledendemocratie zomer 2022

 De start van de zomervakantie is een goed moment om stil te staan bij de stand van zaken van de ledendemocratie van de partij. Er waren nogal wat zaken op dit terrein die rond het congres speelden en die ook een vervolg hebben gekregen.

In een extra uitgave van onze nieuwsbrief (Nieuwsflits congres) attendeerden wij onze lezers erop dat het programma van het congres op 11 juni j.l. veel momenten kende waarop ledendemocratie direct of indirect aan de orde was. Hoe is het congres wat dat betreft verlopen? Lees verder

Een ledenpanel dat klinkt als een klok

PvdA gewest Utrecht houdt ledenpanel voor het Provinciale verkiezingsprogramma

 Door het benoemen van een programmacommissie heeft  het PvdA gewest Utrecht het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten overzichtelijk en helder georganiseerd. De programmacommissie besloot via een ledenpanel uit te zoeken wat de leden vinden dat er in dit verkiezingsprogramma moet komen. Utrecht geeft daarmee een voorbeeld aan de gewesten om na te volgen. Lees verder

PvdA gaat de ledendemocratie verbeteren

Permanente Werkgroep Ledendemocratie heeft haar werk gedaan

Nanette Hogervorst werd in augustus 2020 als secretaris en projectmedewerker van de Permanente Werkgroep Ledendemocratie aangesteld. De  belangrijkste activiteit van de werkgroep was het schrijven van het rapport Zonder Ontmoetingsdemocratie Geen Ledendemocratie. Met Nanette, die na gedane arbeid per 1 juli 2022 vertrekt, kijken we terug op de periode van bijna een jaar die nodig was om het rapport op te stellen.

Het rapport is pas in april van dit jaar met de congrestukken voor het Congres van 11 juni j.l. vrijgegeven en op de website van de partij gezet, terwijl de Permanente Werkgroep Ledendemocratie het al in juli 2021 aan het partijbestuur had aangeboden. Wel had het Rode Nest het rapport al snel na het uitkomen ervan op hun website gezet, zodat het toch voor de leden toegankelijk was.

Onze vraag aan Nanette waarom het zo laat door het Partijbestuur werd gepresenteerd levert een pragmatisch antwoord op. De vorige partijvoorzitter, Nelleke Vedelaar, was bezig voorbereidingen te treffen voor het beëindigen van haar voorzitterschap en bovendien moest het hele circus rond de verkiezing van haar opvolger, waarvoor zich maar liefst acht kandidaten hebben aangemeld, worden voorbereid en begeleid. Nanette was in die tijd druk met het organiseren van ledengesprekken en bovendien kwam het rapport van Van Dam net uit, dus de timing was niet ideaal. Lees verder

Ruud Koole verbaast zich over de stagnatie van de plannen met ledendemocratie

Gesprek met Eerste Kamerlid en oud partijvoorzitter 

Directe aanleiding voor dit interview was het artikel van Ruud Koole in S&D van de WBS van 25 november 2021 “Leden vs campagne. Waartoe is de PvdA-organisatie op aarde?“ Daaruit bleek een gedeelde verbazing over de inmiddels jarenlange stagnatie van de plannen om de ledendemocratie in de vereniging PvdA uit het slop te trekken. Het artikel verwoordt treffend waar het Rode Nest zich voor beijvert. In de vorige nieuwsbrief is daar ook al aandacht aan gegeven.

Het proefschrift van Ruud Koole ging over de ontwikkeling van partijorganisaties in Nederland. Zijn nieuwe boek ‘Twee Pijlers’ gaat over het wankele evenwicht in de democratische rechtsstaat. Het Parlement wordt steeds zwakker, zelfstandig bestuursorganen steeds sterker. Sinds de zeventiger jaren zijn ze op afstand van de regering gezet. Dat speelt ook in de EU, denk maar aan Frontex bijvoorbeeld. Onderwerpen waar Ruud Koole gedurende zijn leven mee bezig is gebleven.

In dit interview, afgenomen op 31 maart jl., ligt de focus op de ontwikkeling van de ledendemocratie in de PvdA.

 

 

Lees verder

Op weg naar het congres: “De leden bepalen de koers van de partij”

Speelt partijbestuur spelletjes met de leden?

In bijna elke notitie van het partijbestuur of mailbericht van de partijvoorzitter komt de zin voor: “Leden bepalen de koers van de partij”. Dat klinkt natuurlijk mooi en als je ledendemocratie een warm hart toedraagt, knik je instemmend. Maar wat is dit werkelijk waard? Bij nadere beschouwing van de situatie is dit veel minder rooskleurig dan gedacht. Op weg naar het congres van 11 juni a.s. geef ik een paar voorbeelden die tot nadenken stemmen. Lees verder