“We moeten onze rode veren afstoffen”

Nieuwe voorzitter wil aan de slag met de energie in de partij

Onze  nieuwe voorzitter Esther-Mirjam Sent is pas twee weken in functie als ik haar spreek op het partijbureau in Den Haag. Twee weken is nog te kort om al exact te weten wat er nodig is om te partij nieuw leven in te blazen. Maar de wil om dat te doen staat als een paal boven water. Ze is geïnspireerd door het enthousiasme van partijgenoten die haar hebben geholpen met het opstellen van het meest linkse verkiezingsprogramma sinds jaren. “Door de inbreng van al die mensen is het programma zo goed geworden”. Lees verder

Reactie op Interview nieuwe partijvoorzitter

Elders in deze nieuwsbrief leest u het interview van de redactie van de nieuwsbrief met onze nieuwe partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent. Het is opmerkelijk dat zij al zo snel na haar aantreden beschikbaar was voor een interview! Het maakt duidelijk dat zij van de partij een bruisende ledenpartij wil maken en dat zij daartoe veel mogelijkheden ziet. Ook het benoemen van haar drie pijlers (de partij moet een ideeënpartij worden; dienstbaar voorzitterschap; het bundelen van krachten) stemt mij positief.

Maar dat is niet het geval als zij spreekt over het instrument ledenpanel om de mening van de leden te peilen. Het is duidelijk dat zij nog geen goed beeld heeft van dat instrument. Lees verder

Gewest Noord-Holland lanceert deze maand een nieuw digitaal platform

De laatste ontwikkelingen in de samenwerking met Noord Holland

 Op zaterdagmiddag13 november zal het gewestelijk bestuur van Noord Holland in Amsterdam een nieuw digitaal platform lanceren. Op dit gewestelijk platform zullen veel van de gewestelijke activiteiten en diensten samen komen. Het motto is: “Samen sterker”.

Ook het Rode Nest neemt aan het nieuwe platform deel. Voor de lancering op 13 november zijn uitdrukkelijk ook de besturen van de andere gewesten uitgenodigd.

In de volgende nieuwsbrief, die tegen de Kerst 2021 uit zal komen, meer over het nieuwe platform van het gewest Noord Holland. Lees verder

Progressieve partijen moeten weer de belangrijke onderwerpen van deze tijd claimen

Gluren bij de Buren: een terugblik én vooruitblik

 In onze Nieuwsbrief hebben we, in de vorm van boekbesprekingen, veel aandacht besteed aan onderwerpen die met name langere termijn politieke kernthema’s betreffen. Althans, dat hebben we geprobeerd. Het is aan u te beoordelen of we daarin geslaagd zijn.

Als lezer van onze Nieuwsbrief en trouwe partijgenoot steunt en kent u ledenpanels. Velen van u zijn  ook actief op lokaal niveau. Kortom, u draagt democratie van onderop een warm hart toe.

Wij willen u daarom vragen om, na lezing van onderstaande beschouwing, in uw eigen PvdA-afdeling of -netwerk een aantal van onderstaande noties aan de orde te stellen. Lees verder

Voorwoord special editie Nieuwsbrief Het Rode Nest

De speciale editie van de nieuwsbrief het Rode Nest Special over de acht voorzitterskandidaten biedt een overzicht van de standpunten van de acht kandidaten voor het voorzitterschap van de PvdA. Het gaat om hun standpunten ten opzichte van de ledendemocratie van onderop, waarin de leden van de PvdA het fundament van de PvdA-vereniging  zijn.
Een samenvattend overzicht van de acht standpunten naar aanleiding van drie vragen geeft een verhelderend beeld waar de acht voor staan. Beter gezegd: Vanwaar zij vertrekken. Lees verder

Gluren bij de Buren: Hoe ik toch huisjesmelker werd: over woonarmoede en ongelijkheid

Hoe ik toch huisjesmelker werd…

Hans de Geus. Wereldbibliotheek 2021

Hans de Geus kon geen hypotheek krijgen voor een bovenwoning in Amsterdam.

Wel een lening voor een paar appartementen die hij wilde verhuren op de vrije markt.

Dat zette hem aan het denken over de oorzaken en gevolgen van de woningnood in Nederland. Hij legt in zijn boek feilloos uit welke ontwrichtende werking ons overgewaardeerde vastgoed heeft op de Nederlandse samenleving. Lees verder

Lezenswaardig rapport van de permanente Werkgroep Ledendemocratie verdient het om door alle leden gelezen te worden.

Reactie van het Rode Nest op Adviesrapport Permanente Werkgroep Ledendemocratie

Begin juli 2021 heeft de door het Partijbestuur ingestelde Permanente Werkgroep Ledendemocratie hun eindrapport uitgebracht met als titel “Zonder ontmoetingsdemocratie, geen ledendemocratie” en als ondertitel “Over eigenaarschap, ideeënfabriek en clubgevoel”. Het Rode Nest heeft het rapport met veel belangstelling gelezen. Hierbij onze eerste reactie op het rapport.

De Werkgroep heeft veel werk gemaakt van de opdracht van het partijbestuur en heeft een flink rapport geproduceerd. De Werkgroep verdient echt complimenten daarvoor en ook voor hoe ze de verschillende punten heeft uitgewerkt. Het rapport nodigt zeer uit tot reactie. Het is dan ook jammer dat het rapport door het partijbestuur nog niet is gedeeld met de leden. Wij geven alvast een inkijkje. Lees verder

Groot ledenpanel in twee delen toont aan wat de PvdA-leden willen van de lokale politiek

Amsterdam bereidt zich tijdig voor op Gemeenteraadsverkiezingen

Amsterdam is met in totaal ruim 4500 leden ( waarvan circa 2900 leden met een mailadres) één van de grootste afdelingen in het land. Dat brengt verplichtingen met zich mee. Het afdelingsbestuur is zich er terdege van bewust dat het bij het opstellen van het nieuwe verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 goed naar de leden moet luisteren, vooral nu er in de afgelopen periode een links gemeentebestuur aan de macht was. Heeft de PvdA het er met GL en de SP goed van afgebracht of moet er rekening mee worden gehouden dat de leden vinden dat het beleid onvoldoende sociaal en groen was? Lees verder

Toekomst Verenigingsraad is toezicht houden op het bestuur

Belangrijkste taak van de verenigingsraad is bewaken van en ingrijpen op het functioneren van de partij

Aan de Verenigingsraad (VR) besteedden wij in de vorige twee nieuwsbrieven aandacht. Het eerste artikel betrof de positie van de Verenigingsraad in de driehoek Partijbestuur, Presidium, Verenigingsraad. Het tweede artikel beschreef de rol- en taakverdeling tussen deze drie organen van de PvdA binnen deze driehoek. Hoe nu verder?

Lees verder