Voorcongres gewest Utrecht leidt tot zinnige discussie en moties

Uitkomsten ledenpanel gaven aanzet tot goed debat

Ter voorbereiding op het voorcongres dat het gewest Utrecht op zaterdag 23 april 2022 hield, ten behoeve van het landelijk congres van 11 juni, organiseerde het gewestelijk bestuur in samenwerking met het Rode Nest een ledenpanel, waarvan de resultaten op het voorcongres werden besproken. Een ledenpanel is geen doel op zich. Het is een heel goed instrument om met de leden in gesprek te gaan, waarbij de uitkomsten van het ledenpanel altijd het startpunt moeten zijn voor verdere discussie met de leden.

Ledenpanel

In totaal hebben 502 leden (= 15%) deelgenomen aan het panel. In de vragenlijst kwamen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals het werkplan van het partijbestuur, de voorstellen van het partijbestuur voor wijzigingen van de statuten en reglementen, ledendemocratie en de koers van de partij. De beantwoording leverde goede aanzetten tot discussie op.

Het is opvallend hoeveel leden in dit panel hebben gereageerd door het benoemen van een onderwerp dat op het voorcongres aan de orde moet komen. Aan die lijst kan gemakkelijk een dag besteed worden! Met stip worden samenwerking/fusie op links en samenwerking/fusie GroenLinks het meest genoemd. Ook heel vaak worden genoemd: herformulering beginselprogramma, verjonging partij, zichtbaarheid van de partij, lijsttrekker en de toekomst van de partij. Veel leden hebben ook de moeite genomen om bij de slotvraag nog een nadere persoonlijke toelichting te geven. Het levert een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan waardevolle informatie op.

Moties

Bij de opening van het voorcongres benadrukte de voorzitter van het gewest, Sytse Koopmans, dat hij blij was met het inzetten van een ledenpanel ter voorbereiding. Hij noemde het een krachtig instrument om de mening van de leden te vernemen. Ook de samenwerking met het Rode Nest waardeerde hij zeer. Hij beloofde dat het gewestelijk bestuur apart zal terugkomen op de uitkomsten van het onderdeel over de koers van de partij.

Bij de start van het voorcongres vatte Hans Aertsen, voorzitter van het Rode Nest, de uitkomsten van het ledenpanel per onderdeel samen, gelardeerd met door respondenten gemaakte opmerkingen en mogelijke discussiepunten voor dat onderdeel. Deze nieuwe opzet van presenteren viel duidelijk in de smaak. Het leverde meteen al discussie op met de aanwezigen. In die discussie kwamen vele punten uit het ledenpanel aan de orde, zoals samenwerking/fusie op links en samenwerking/fusie met GroenLinks, de toekomst van de partij, ledendemocratie en de voorstellen tot wijzigingen van de reglementen.

Vervolgens peilde voorzitter Sytse Koopmans, waar eventueel moties vanuit het gewest of aanzetten daartoe voor het congres over zouden moeten gaan. Onder meer werden genoemd de samenwerking/fusie op links, de bestaanszekerheid en de ledendemocratie. De aanwezige leden konden zich aansluiten bij een groepje dat een gesuggereerde motie verder zou uitwerken. De verdeling van de leden verliep heel spontaan. Opvallend was dat het bestuur goed de tijd had uitgetrokken voor dit onderdeel. De groepjes konden ruim anderhalf uur met elkaar discussiëren om de motie op te stellen en aan te scherpen. En daar werd goed gebruik van gemaakt.

Vervolgens werden de resultaten van de groepjes plenair met elkaar besproken. Dat leidde vaak tot verdere aanvulling of juist beperking van de tekst van de moties. In enkele gevallen kwam men zelfs tot de conclusie dat de tijd nog niet rijp was voor een motie of dat een motie niet tot iets zou leiden.

Aan het eind werd er gestemd over de moties. Uiteindelijk hebben zo’n vijf moties het gehaald om vanuit het gewest Utrecht ingediend te worden. De aanwezige leden sloten met een goed gevoel het voorcongres af. De opzet die het gewestelijk bestuur voor het voorcongres had opgesteld, heeft duidelijk effect gehad. Door het inzetten van een ledenpanel, ruim de tijd nemen voor discussie, specifieke discussie over de moties in sub groepjes, plenair tot besluiten en samenvatting komen, enzovoorts werd resultaat geboekt. Een goed voorbeeld voor andere gewesten!

 Hans Aertsen