Gluren bij de Buren

Rapport Denkwerk: een onafhankelijke denktank

Voorbij netto-nul naar planeet-positief

 Drie transities om Nederland terug te brengen binnen de grenzen van een leefbare aarde

Deze keer niet verkrijgbaar via de boekhandel, maar via www.voorbijnetto-nul naar planeet-positief

Dit keer wil ik u wijzen op een uiterst interessant, actueel en gedegen rapport van een onafhankelijke denktank. Voor bestuurders in met name provincies, gemeenteraden en waterschappen is dit rapport een rijke bron van informatie. U kunt er veel in vinden om onderhandelingen te voeren over gewenste doelen met andere partijen. Tevens treft u er een onderbouwing in aan voor een aantal maatregelen. Alle drie de grote transities komen aan bod en al naar gelang de economische- en milieuactiviteiten in uw regio, kunt u er maatregelen of suggesties in vinden. Bij het begin van de onderhandelingen over doelstellingen en doelen kunt u vervolgens per deelsegment (biodiversiteit, waterkwaliteit etc.) proberen maatregelen overeen te komen, inclusief financieel kader. En u kunt er natuurlijk ook gebruik van maken bij onderhandelingen met het Rijk. Milieumaatregelen gaan altijd over grenzen heen en vergen samenhang en samenwerking bij de uitvoering. Lees verder

Voorcongres gewest Utrecht leidt tot zinnige discussie en moties

Uitkomsten ledenpanel gaven aanzet tot goed debat

Ter voorbereiding op het voorcongres dat het gewest Utrecht op zaterdag 23 april 2022 hield, ten behoeve van het landelijk congres van 11 juni, organiseerde het gewestelijk bestuur in samenwerking met het Rode Nest een ledenpanel, waarvan de resultaten op het voorcongres werden besproken. Een ledenpanel is geen doel op zich. Het is een heel goed instrument om met de leden in gesprek te gaan, waarbij de uitkomsten van het ledenpanel altijd het startpunt moeten zijn voor verdere discussie met de leden. Lees verder

Verenigingsraad dreigt centrale positie kwijt te raken

Twee maal een badinerend verhaal

De Verenigingsraad van de PvdA stelt de begroting vast, een beslissing die niet aan de leden in het Congres is. Waarom zou je ook!  Een begroting van z’n grote club als de PvdA moet afgewogen zijn en niet het resultaat van wilde stemmingen over wijzigingen van een groep willekeurig bijeen gekomen leden.

Het reilen zeilen van de vereniging PvdA behoort tot de toezichtstaak van de Verenigingsraad. Juristen noemen dat anders. Kortweg: statutair. Dat wordt beschouwd als een waarborg tegen organisatorische fratsen en managementbeslissingen volgens de waan van de dag. Het is een belangrijke taak in de vereniging, waar Verenigingsraad en Presidium gezamenlijk het bestuur van de vereniging met veertig duizend leden vormen. Lees verder

Ruud Koole: “Slechts als ledenpartij kan PvdA de sociaaldemocratie levend houden”

Waartoe is de PvdA-organisatie op aarde?

 Onder de titel “Leden versus campagne, waartoe is de PvdA-organisatie op aarde?” heeft voormalig PvdA – voorzitter Ruud Koole een even mooi als helder stuk geschreven over de PvdA als ledenpartij. Zelfs de voetnoten zijn de moeite van het lezen waard!

Ruud’s verhaal vol met basale politicologische noties verdient aandacht in bredere kring dan alleen die van de S&D lezers. Het stuk is kort en bondig en behoeft geen samenvatting.

Voor het Rode Nest is deze zin essentieel: “Slechts als ledenpartij kan de PvdA de sociaaldemocratie levend houden, en hoe doen we dat?”

http://wbs.nl/publicaties/leden-versus-campagne-waartoe-de-pvda-organisatie-op-aarde

Lees verder

Gluren bij de Buren: Al die miljarden die Rutte IV nu goedkoop leent, moeten eens worden terugbetaald

Regering doet te weinig met  de adviezen van overheidsadviseurs

Het Progressief Oppositieakkoord van PvdA en Groen Links en het Nieuwe Regeerakkoord (Rutte IV) leiden tot een aantal politieke overwegingen voor “onder de Kerstboom”.

De meeste reacties in de pers op het Progressief Oppositieakkoord zijn in eerste instantie een goedkeuring van de vijftien belangrijkste ambities van de PvdA en Groen Links, direct gevold door de constatering dat die ambities wel erg globaal blijven. Het lijken meer wensen en ze zullen niet makkelijk te concretiseren zijn.

De reacties op het nieuwe Regeerakkoord gaan vooral  over de fouten van Rutte I, II en III en de ca. 75 miljard Euro die het nieuwe kabinet wil besteden aan het corrigeren van deze fouten uit het verleden. En dat bovenop de 100 miljard Euro die al aan coronasteun is uitgegeven!

Vrijwel de hele oppositie reageerde fel op de in het Regeerakkoord vermeende bezuiniging op de zorg. Jammer, want meteen willen scoren, terwijl de zorgbegroting nog steeds blijft groeien, is toegeven aan mediadynamiek.

Lees verder

Bestrijden van ongelijkheid in het onderwijs is doel van Amsterdamse wethouder

Wibautlezing Marjolein Moorman:

In het programma Buitenhof dat op tweede kerstdag werd uitgezonden, was Vincent Menzel te gast, de fotograaf van politiek Den Haag sinds de jaren zeventig. Tijdens dit gesprek werd de politiek uit de zeventiger jaren vergeleken met die van nu en tekende ik uit de mond van Menzel de volgende nostalgische zin op: “Politici als Den Uyl zaten daar niet voor het baantje, die deden dat uit overtuiging, om dingen te beter te maken”. Die uitspraak deed mij denken aan de huidige wethouder Onderwijs in Amsterdam, Marjolein Moorman, omdat het duidelijk is dat ook zij geen wethouder is vanwege het “baantje”, maar omdat ze de ongelijkheid in het onderwijs wil bestrijden. En dat doet ze met grote inzet en overtuiging.

Lees verder

Gezocht: Vrienden van het Rode Nest

Het Rode Nest is een groep PvdA-leden uit het hele land, opgericht om ledendemocratie van onderop weer kansen te geven. Wij willen ook de Vereniging PvdA versterken zodat de PvdA weer uit het dal komt, waarin  ze de laatste jaren terecht is gekomen. Het feit dat wij nog steeds de meeste leden hebben van alle Nederlandse partijen geeft wel aan dat de PvdA van binnenuit een sterk merk is.

Lees verder