Partijbestuur is positief over de aanbevelingen van het Rode Nest

Reactie partijbestuur versus Aanbevelingen Rode Nest op Rapport Ledendemocratie:

In de congresbundel voor het congres van 7 maart 2020 is het rapport van de werkgroep Ledendemocratie opgenomen, evenals de reactie van het partijbestuur daarop. Het rapport heeft als pakkende titel meegekregen: Ledendemocratie: het fundament van de partij.
Als bronnen voor dat rapport zijn de gegevens van de in de zomer van 2019 gehouden Evaluatie
Ledendemocratie gebruikt, waarvoor het Rode Nest de vragenlijst heeft opgesteld en de analyse van de uitkomsten heeft uitgevoerd, en interviews gehouden met mensen die in het verleden nauw betrokken waren bij de ontwikkeling van de ledendemocratie.

Lees verder

Sturing ledendemocratie van onderop moet van afdelingen, gewesten en Partijbestuur komen

Reactie Rode Nest op rapport werkgroep Ledendemocratie

Het Partijbestuur heeft een Werkgroep Ledendemocratie ingesteld en hun gevraagd een evaluatie uit te voeren van de ledendemocratie binnen de PvdA. Hieronder een eerste reactie van het Rode Nest op het advies en de voorgestelde acties van de Werkgroep Ledendemocratie in dit rapport. Het Rode Nest is al sinds het verschijnen in 2013 van het spraakmakende rapport “Tussen leden en leiders” van Han Noten bezig met het ontwikkelen van instrumenten om ledendemocratie handen en voeten te geven.

Lees verder

Politieke Ledenraad van Waarde

Laten we de dialoog en de eenvoud op het congres van 7 maart weer herstellen!

Er is veel te doen over de toekomst van de ledendemocratie binnen de Partij van de Arbeid. Voor het PvdA congres van 7 maart 2020 liggen er voorstellen om de Statuten en Reglementen te wijzigen. Deze voorstellen lijken drempels op te werpen voor de vertegenwoordiging van minderheden in het Partijbestuur, alsmede voor een open en transparante kandidaatstelling voor het Partijbestuur. In het bijzonder liggen er voorstellen om de Politieke Ledenraad verder af te bouwen. Dat is vreemd want dit gaat lijnrecht in tegen de gemaakte afspraken. In dit artikel ga ik daarom in op de achtergrond en waarde van de Politieke Ledenraad.

Lees verder

Het Rode Nest biedt kant-en-klare vragenlijst voor ledenpanels aan

Voor afdelingsbesturen:

Het Rode Nest beoogt ledendemocratie, verenigingsbreed, weer als zelfstandige waarde terug te brengen in de Partij van de Arbeid. Ledendemocratie staat immers voor méér dan het eenmalig uitbrengen van een stem over een motie of amendement tijdens een congres of het kiezen van een lijsttrekker. Zeggenschap begint voor het individuele lid op afdelingsniveau en juist daarom ligt daar de focus van het Rode Nest: ledendemocratie van onderop.

Lees verder

Rood-Groene Politiek voor de 21e eeuw: een pact tussen generaties

Wiardi Beckmanstichting 2017, uitgave Van Gennep

Deze keer bespreken we deze uitstekende WBS-bundel, met beschouwingen geeft over waarom, waar en hoe we als sociaal democraten in actie moeten komen om onze wereld leefbaar te houden.
Heleen de Coninck, Menno Hurenkamp, Lieke Melsen en Hans Opschoor hebben de redactie gevoerd van deze bundel, waarin lange termijnvisie en actiegerichtheid met betrekking tot milieubeleid goed en breed worden uitgewerkt.

Lees verder

LAATSTE NIEUWS: Congresvoorstellen en ledendemocratie

Het Partijbestuur heeft besloten dat er, naast het congres, voortaan nog maar één ledenbijeenkomst per jaar wordt georganiseerd. Wel verwijzen ze daarbij naar de uitkomsten van de ledenraadpleging, hoewel die hen nog formeel niet zijn aangeboden.
We vragen ons af of de presentatie van de uitkomsten van de Ledenraadpleging nog enige verandering in dit standpunt zal kunnen brengen. Lees verder

Het Rode Nest blikt terug op 2019

Het Rode NestAan het eind van 2019 maken we als Rode Nest de balans op van het jaar 2019. Alle aanleiding om dit met jullie te delen.

Na het succes van de werkconferentie Ledendemocratie van Onderop van 29 september 2018 hebben we werkconferenties in 2019 op verschillende locaties herhaald. Zo hebben we op 13 april in samenwerking met de afdeling Zwolle een werkconferentie in Zwolle gehouden; op 28 september een werkconferentie in Doetinchem, samen met de afdeling Doetinchem, voor een flink aantal afdelingen uit de regio Gelderland, inclusief het gewest Gelderland, en op 14 december met de regio Eindhoven in Eindhoven. We  konden steeds gebruik maken van hun lokale voorziening (Regiokantoor, Rode Kafé of Honk). Ook nu weer waren de bijeenkomsten een groot succes. Vol elan en met een idee hoe de lokale ledendemocratie vorm en inhoud gegeven kon worden, gingen de aanwezige besturen aan de slag. We hebben daar via de nieuwsbrief steeds melding van gemaakt. Lees verder

Gluren bij de buren: Menno ter Braak

Het nationaalsocialisme als rancuneleer is anno 2019 zeer actueel
Rancune is grotere drijfveer in de politiek dan rationaliteit 

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog was Menno ter Braak een bekend Nederlands literator die als essayist de politieke werkelijkheid op de huid zat. De opkomst van het nationaalsocialisme van Hitler in Duitsland en Mussert in Nederland verontrustte hem zozeer dat hij er in 1937 een vlammend pamflet over schreef.

Onlangs publiceerde uitgeverij Van Oorschot dit – vooral voor een  sociaaldemocratische lezer –  opmerkelijke essay opnieuw. Het gaat over nationaalsocialisme en democratie, omvat 30 pagina’s en wordt met 15 pagina’s ingeleid door Bas Heijne. Heijne’s soepele en heldere schrijfstijl wapent de lezer voor de confrontatie met Ter Braak. Lees verder