Het Rode Nest logo

In de afgelopen tijd hebben we een nieuw logo van het Rode Nest in gebruik genomen. Het oude logo was eigenlijk niets anders dan een foto van een rood nest met eieren:

Het nieuwe logo geeft in de PvdA kleur rood, in abstracte vorm, een rood nest weer en geeft helder de naam van het Rode Nest aan. Het symboliseert op een moderne manier de verbonden democratische meerlagigheid van burgerschap binnen en lidmaatschap van een politieke vereniging van mensen als de Partij van de Arbeid.

Het nieuwe logo past ook beter in onze online activiteiten. Wij zijn er erg blij mee.

Dienstverlening wordt uitgebreid en het proces transparanter, flexibeler en efficiënter

Er gaan een paar dingen veranderen  bij het Rode Nest

Het Rode Nest is in de afgelopen vier jaar uitgegroeid tot een zeer succesvolle organisatie binnen de Partij van de Arbeid. Het door het Rode Nest geïntroduceerde Ledenpanel bleek in een behoefte te voorzien. Door dit succes is het nodig geworden dat er zaken worden aangepast. Lees verder

Open brief van het Rode Nest aan de nieuwe partijvoorzitter

Ledendemocratie binnen de PvdA gaat ons na aan het hart, bevorderen van ledendemocratie van onderop is onze drive. Daarom richten de partijgenoten van het Rode Nest zich in een open brief tot de door de leden te kiezen nieuwe partijvoorzitter. Een brief waarin het Rode Nest de nieuwe partijvoorzitter aanspreekt op het zich inzetten voor de ledendemocratie en de hoop uitspreekt dat het Rode Nest samen met de partijvoorzitter de ledendemocratie van onderop mede vorm kan geven. Lees verder

Verkiezingsnederlaag van linkse partijen was een grote teleurstelling

Twee ledenpanels over de uitslag van de  Tweede Kamerverkiezing

PvdA gewesten Noord-Holland en Utrecht hielden na de Tweede Kamer verkiezingen een ledenpanel over de uitslag met als motto: “Duiding Tweede Kamerverkiezingen – Hoe nu verder?”.
Met deze ledenpanels wilden de gewestelijk besturen de discussie binnen het gewest stimuleren en faciliteren. Het ging vooral over de resultaten van de Tweede Kamer verkiezingen en de toekomst van de partij, intern en in relatie tot de buitenwereld.
De vragenlijst was voor beide gewesten gelijk en kan nog steeds ook door andere gewesten worden ingezet.
De vragenlijst is tot stand gekomen in samenwerking met Het Rode Nest, dat ook voor de verwerking van de resultaten en de analyse ervan zorgde. Lees verder

Partijgenoten uit een buurt willen met elkaar kunnen overleggen over lokale kwesties.

Er zijn meer netwerken in de PvdA mogelijk en gewenst

 Ledendemocratie van onderop betekent in de PvdA niet alleen in discussies je mening naar voren brengen maar ook zelf actief deelnemen aan het partijleven door als lid op concrete punten je betrokkenheid en deskundigheid in te zetten.
De afdeling is daar de aangewezen vorm voor, maar er zijn ook bredere kwesties dan die in je gemeente of provincie spelen. Platforms en netwerken zijn daar de aangewezen gremia voor.
Toch stagneert de inbreng van de leden op vele punten. Lees verder

Ledenpanels zijn zeer geschikt om prikkelende vragen aan leden voor te leggen en die met hen te bespreken

S&D publiceert binnenkort historisch overzicht van voorlopers enquête in de partij
Van het ledenpanel is het deel dat de enquête betreft, bij uitstek geschikt om prikkelende stellingen voor te leggen aan alle leden en de daaruit voortkomende punten te bespreken. Deelnemers en bestuur kunnen door de enquête geïnspireerd politieke agendapunten agenderen.
In S&D (het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting) verschijnt binnenkort een informatief historisch overzicht van technische voorlopers van de participerende enquête in de sociale wetenschap, marketing en zelfs de PvdA. Lees verder

Bijna helft afdelingsleden Bronckhorst heeft meegedaan aan de voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2022

Eerste ledenpanel in Bronckhorst heeft deelname leden geactiveerd

Zoals wij in het vorige nummer van de Nieuwsbrief aankondigden, is hier het verhaal van het eerste ledenpanel van de afdeling Bronckhorst. Het was een sprong in het diepe, maar het heeft de afdeling nieuw vertrouwen opgeleverd over de manier waarop de leden bij de besluitvorming in de partij betrokken kunnen worden.
De afdeling Bronckhorst telt circa 90 leden. Daarvan hebben in totaal 38 leden (46,3%) deelgenomen aan het eerst ledenpanel dat is gehouden over de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

https://youtu.be/n7DPxSNdQOk

 

Lees verder

De Verenigingsraad zit in het hart van de partij

Kerntaak is toezichthouden en goedkeuren  begroting, jaarrekening en werkplan van het bestuur

In de vorige nieuwsbrief is weergegeven hoe de Verenigingsraad van de PvdA statutair in elkaar zit. De Verenigingsraad is in het hart van de vereniging PvdA geplaatst om toezicht te houden op het reilen en zeilen van de vereniging met de bevoegdheid tot goedkeuring van de begroting, de jaarrekening en het werkplan van het bestuur.
In deze aflevering gaat het over de focus van de Verenigingsraad in de komende jaren en ook over de grondslag van haar werkwijze, maar vooral over de houding van de verenigingsraad ten aanzien van ledendemocratie van onderop.
De volgende nieuwsbrief besteedt aandacht aan het functioneren van de Verenigingsraad in de praktijk van alledag. Lees verder

Veel leden vinden combinatie van ervaren bestuurders en jong talent essentieel voor PvdA als bestuurderspartij

Duiding van de uitslag ledenpanel over de Tweede Kamerverkiezingen 2021: hoe nu verder?

 Dit is een persoonlijke beschouwing aan de hand van 110 pagina’s reacties op de open vraag van de ledenpanels die in de maanden maart en april  in Noord-Holland en Utrecht werden gehouden.
Als recensent van het Rode Nest is mij gevraagd uw reacties op de open vraag te lezen en te duiden.
Aan de twee ledenpanels deden bijna 2500 leden mee. Op de open vraag kwamen meer dan 1000 reacties binnen; deze zijn anoniem. Antwoorden op een open vraag mag en kun je niet generaliseren. Dat zal ik ook niet doen, maar toch: 95% van de antwoorden toont een stellige en stevige betrokkenheid bij onze partij en toont ook hartverwarmende emoties. Lees verder