Een ledenpanel dat klinkt als een klok

PvdA gewest Utrecht houdt ledenpanel voor het Provinciale verkiezingsprogramma

 Door het benoemen van een programmacommissie heeft  het PvdA gewest Utrecht het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten overzichtelijk en helder georganiseerd. De programmacommissie besloot via een ledenpanel uit te zoeken wat de leden vinden dat er in dit verkiezingsprogramma moet komen. Utrecht geeft daarmee een voorbeeld aan de gewesten om na te volgen.

Uitkomsten Ledenpanel gewest Utrecht geven veel informatie

Wij vroegen aan Bert Veenstra van het gewestelijk bestuur Utrecht hoe zij dit voor elkaar hebben gekregen en hoe het gewest nu verder gaat richting een goed en gedragen verkiezingsprogramma.

“Het leek de programmacommissie van PvdA gewest Utrecht een goed idee om al in een vroeg stadium de input van de leden op het Provinciale verkiezingsprogramma op te halen met behulp van een ledenpanel. Dankzij de samenwerking met het Rode Nest kon dit snel georganiseerd worden”.

Met behulp van de thema’s en de hoofdstukindeling van het programma werden in samenwerking met het Rode Nest de vragen voor het ledenpanel opgesteld. De programmacommissie gaf na toetsing van de vragen haar fiat om het ledenpanel te starten. De vragenlijst was concreet en laagdrempelig, waarbij er, zoals gebruikelijk, ruimte was voor eigen beantwoording.

Van de 3500 Utrechtse PvdA-leden deden 487 aan het panel mee. Dat is een deelname van 15% van de leden; een gemiddeld percentage van deelname aan ledenpanels, maar hoger dan deelname van de leden aan ledenvergaderingen.

Het verslag van de uitkomsten van het panel – dat het Rode Nest heeft gemaakt- omvat 66 pagina’s, een rijke oogst. Het is een lezenswaardige bundelboek en is van grote waarde voor de programmacommissie omdat het een schat aan informatie opleverde èn de nodige input voor het verkiezingsprogramma.

De goede respons geeft aan dat een deel van de leden betrokken willen zijn en bij de totstandkoming van het verkiezingsprogramma.

 

Gemiddelde PvdA’er vindt gelijke kansen erg belangrijk

Bij de uitkomsten is er inhoudelijk een mooie dwarsdoorsnede te zien van wat sociaaldemocraten in een Provinciaal verkiezingsprogramma willen opnemen. De termen spreken voor zich: mensen, wonen en natuur als het gaat om leidende principes. Men mist aandacht voor jongeren, onderwijs, veiligheid en vluchtelingen. Natuurlijk zijn de boeren/landbouw een belangrijk thema in relatie tot stikstofvermindering, natuur en groen. Maar ook de energietransitie gooit hoge ogen. Het transformeren van bedrijventerreinen komt prominent naar voren evenals openbaar vervoer en aanleg van meer fietspaden. De gemiddelde PvdA’er vindt gelijke kansen enorm belangrijk, getuige de vele keren dat deze woordcombinatie wordt genoemd. Ten slotte willen de deelnemers aan het panel dat  de PvdA ook op provinciaal niveau flink investeert in alle genoemde thema’s, om te komen tot een zichtbaar betere provincie voor álle mensen met aandacht voor cultuur.

De programmacommissie gaat nu verder met het conceptuele programma waarin de input van de leden zoveel mogelijk is verwerkt.

Na de presentatie van het concept aan het bestuur zal het ook aan de leden worden voorgelegd. Ergens in november 2022 wordt het definitieve programma vastgesteld ,maar niet nadat de leden amendementen hebben kunnen indienen, geheel in de traditie en conform de reglementen van de PvdA.

De ervaringen van de programmacommissie met het PvdA Panel zijn positief: het is een prima middel om leden bij de inhoud van een programma te betrekken, zeker gezien de verhoudingsgewijs hoge deelname (15%) en inhoudelijk sterke bijdragen.

Daarvoor wil de programmacommissie vanaf deze plek de leden van de PvdA in de provincie Utrecht die hebben deelgenomen aan het ledenpanel, hartelijk danken.

 

Aanpak Utrecht kan zo worden overgenomen

De organisatorisch geheide en inhoudelijk concrete aanpak van Utrecht kan zo worden over genomen door andere gewesten. Dat begint al met de gehanteerde indeling van het verkiezingsprogramma: per thema wordt eerst uiteengezet wat er aan de hand is, vervolgens wat de visie van de PvdA daarop is en dan wat de concrete plannen daarvoor zijn (wat gaan we doen?).

Een programcommissie is niet zomaar een paar bij elkaar gebrachte leden, maar een team dat in samenwerking een vragenlijst opstelt die de relevante thema’s in de provincie omvat. Het is in de praktijk een soort pressure cooker om tot toegankelijk vragen te komen. En vergis je daar niet in: het is lastig om concreet en laagdrempelig een thema in heldere vragen samen te vatten.

In een politieke vereniging, en zeker in de PvdA, is helderheid wel het moeilijkste gebleken en het vergt veel van commissieleden en bestuur om juist dat te realiseren. Je kunt wel stellen dat een commissie door het formuleren van de vragen al een eerste concept programma heeft opgesteld

Dus: het Rode Nest verzorgt dan wel het leden panel maar het gewestelijk bestuur en de programcommissie levert zelf de inhoudelijke kwaliteit.

Op basis van de rapportage van de uitkomsten van het panel wordt een “tweede” concept programma opgesteld, dat veel scherper in zijn punten en dilemma’s is dan het eerste, dat de basis voor de vragen vormde.

Er zijn vele thema’s. Een taakverdeling per thema onder de leden van de programmacommissie maakt het eenvoudiger om te analyseren wat leden hebben aangegeven en vervolgens dit in kleinere groepjes te bespreken. Ook deskundigen zullen gevraagd worden om hun licht over het concept programma te  laten schijnen

Gaandeweg wordt duidelijk waar het om gaat, wat echt belangrijk is en hoe een gesignaleerd probleem in elkaar zit. En dan ligt er het derde concept, dat het gewestelijk bestuur ter bespreking aan de leden stuurt, waarover zij in het najaar met elkaar in debat kunnen gaan

Met deze aanpak wordt gaandeweg duidelijk waar het om gaat. Wat echt belangrijk is en hoe een gesignaleerd probleem in elkaar zit en wat er aan gedaan zou moeten worden. Op deze manier kunnen de speerpunten voor het programma gedefinieerd worden.

Geïnspireerd door dit goede voorbeeld? Neem dan vooral contact op met het Rode Nest.

Hans Aertsen

Laat een antwoord achter