Gewesten gebruiken ledenpanels in het proces naar de verkiezingen

Het betrekken van de leden wordt steeds belangrijker:

Zowel het gewest Noord-Holland als het gewest Utrecht zetten ledenpanels in om leden te betrekken bij de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen op 15 maart 2023. Zij doen dat in nauwe samenwerking met het Rode Nest. Met de uitkomsten van deze ledenpanels beogen de besturen de discussies over de verkiezingsprogramma’s en de te voeren campagnes op te voeren en zo nodig kwalitatief te verhogen.

Ledenpanels bevorderen betrokkenheid leden

 Verkiezingsprogrammacommissie maakt dankbaar gebruik van uitslag ledenpanels

Zowel Noord-Holland als ook Utrecht hebben voor de zomer een ledenpanel gehouden ter voorbereiding van het verkiezingsprogramma. Hiermee werden de leden van de gewesten al in een vroeg stadium betrokken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma. Dat heeft veel goede informatie opgeleverd waar de verkiezingsprogrammacommissie dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst worden binnenkort vastgesteld. Daarna dient de aandacht gericht te worden op de campagne. De campagne is natuurlijk van groot belang om er voor te zorgen dat het gewest een goed resultaat behaalt bij de verkiezingen. Daarvoor willen de gewestelijk besturen en de campagneteams de hulp inroepen van de leden. Zij kunnen, met hun praktische kijk op de zaken, daarvoor suggesties doen.

Het belang om een ledenpanel voor de campagne van Provinciale Staten op te zetten is als volgt kort samen te vatten:

 1. Het is een logisch vervolg op het ledenpanel over het verkiezingsprogramma.
 2. Het vergroot de betrokkenheid van de leden.
 3. Het maakt dat de campagne beter gedragen wordt door de leden.
 4. Elke suggestie voor de campagne is een belangrijke aanvulling op het gereedschap voor de campagne.
 5. Het ledenpanel zal niet alleen suggesties opleveren over het motto, slogans, statements en campagnethema’s, maar ook over hoe leden in eigen kring over de verkiezingen, de campagne en de partij praten en denken. Dat levert een schat aan informatie en aanknopingspunten op.
 6. Belangrijk is ook om van de leden te vernemen hoe zij denken over de landelijke issues tijdens de campagne.
 7. Er kan meteen geïnventariseerd worden of leden willen meehelpen met de campagne.

Zowel het gewest Noord-Holland als het gewest Utrecht houden binnenkort een ledenpanel met betrekking tot de vragen over de campagne.

Gewest Noord-Holland gaat een stap verder

 Het bestuur van het PvdA gewest Noord-Holland wil zoveel mogelijk leden bij het traject tot en met de verkiezingen betrekken. Dit willen zij bewerkstellingen door middel van een reeks van vier samenhangende, achtereenvolgende ledenpanels.

Noord-Holland zet op de volgende momenten een ledenpanel in:

 1. Oktober 2022: voorbereiding en het extra attenderen van de leden op de concept verkiezingsprogramma’s en de voorbereiding op de ledenvergadering van 12 november waarin de verkiezingsprogramma’s en de kandidatenlijsten worden vastgesteld. Tevens een eerste inventarisatie of leden willen meehelpen bij de campagne.
 2. November 2022: na de ledenvergadering wordt het volgende ledenpanel over de campagne gelanceerd. Onder meer komen het motto, slogans, statements en campagnethema’s aan de orde, maar ook hoe leden in eigen kring over de verkiezingen, de campagne en de partij praten en denken.
 3. Eind januari/begin februari 2023: na ongeveer een maand campagne voeren vindt het volgende ledenpanel plaats. Het gaat dan vooral om de inzet van de campagne in de laatste weken van de campagne.
 4. Direct na de verkiezingsuitslag van 15 maart 2023: hoe interpreteren de leden de verkiezingsuitslag en welk advies geven ze de onderhandelaars bij de vorming van een college?

Daarbij zullen enkele overwegingen zeker aan de orde moeten komen, want het gewest heeft veel tijd en energie gestoken in het opstellen en vaststellen van het verkiezingsprogramma. Dit zijn:

 • Het verkiezingsprogramma is – zoals gebruikelijk – een opsomming van wensen en voornemens, gebaseerd op dat waar de partij voor staat en uiteraard toegespitst op de lokale situatie.
 • Het door de leden vastgestelde verkiezingsprogramma is voor de fractie de komende vier jaar richtlijn en handboek voor het politiek handelen: altijd handig als de discussies weer eens hoog oplopen en tegenstellingen in de Provinciale Staten moeten worden overbrugd.

Tot zover de theorie, want de politieke realiteit is meer dan een star en stijfkoppig vasthouden aan wat aan wensen en voornemens is opgeschreven. Politiek is het maken van keuzes en het sluiten van compromissen, handelingen waarover de fractie verantwoording aflegt, moet afleggen, aan de gewestelijke vergadering. Dat begint al bij overwegingen en afwegingen over een eventuele deelname aan het College, waarbij onze onderhandelaars naar het evenwicht moeten zoeken tussen dat wat programmatisch maximaal haalbaar is, wat voor ons acceptabel is en onvermijdelijk de vraag met welke partijen?

Die situatie doet zich ook voor als de partij veroordeeld wordt tot een rol in de oppositie. Om toch een aantal van de gestelde doelen te realiseren, zullen coalities met andere partijen in de raad moeten worden gesmeed.

Voor de fractie en de leden zal het buitengewoon belangrijk zijn om goed op het netvlies te hebben op welke onderwerpen en thema’s de focus moet liggen. Wat vinden wij in het spel van geven en nemen belangrijk, waar ligt voor ons de ondergrens van wat acceptabel is.

Om daar tijdig(!) goed zicht op te krijgen, is een ledenpanel het aangewezen instrument. De uitkomsten van het ledenpanel vormen de basis voor een goede inhoudelijke discussie met en tussen leden. Deze opzet is een bewuste keuze van het bestuur, met als doel de leden gedurende het gehele traject betrokken te houden.

Het Rode Nest zet zich in om deze ledenpanels tot een succes te maken. Wij vinden een ledenpanel een goed instrument om de mening van de leden te vernemen waarvan de uitkomsten een goed startpunt vormen voor verdere discussie en uitvoering. Wij zijn verheugd dat de besturen van het gewest Noord-Holland en Utrecht dit onderschrijven. Zij zijn een lichtend voorbeeld voor andere gewesten! In de volgende nieuwsbrief zullen we hier verder over berichten.

Hans Aertsen

 

Laat een antwoord achter