Deelname aan dit ledenpanel toont aan dat leden zeer betrokken zijn.

Ledenpanel januari PvdA Gewest Utrecht over de Verkiezingscampagne maart 2023

Het bestuur PvdA gewest Utrecht organiseerde in 2022 een ledenpanel met als doel leden zo veel en zo vroeg mogelijk te betrekken en te consulteren bij het verkiezingsprogramma 2023-2027 voor de Provinciale Staten. Het zeer bruikbare resultaat was aanleiding om ook een ledenpanel te organiseren in het kader van voorbereiding en uitvoering van de verkiezingscampagne.

Dat aan dit laatste ledenpanel ‘slechts’ 517 leden hebben deelgenomen (overigens toch altijd nog 15,5% van het aantal aangeschreven leden), zegt niets over de feitelijke opbrengst. De antwoorden en reacties op de zo geheten open vragen moeten, gemeten naar kwantiteit en bruikbaarheid, als verbluffend worden aangemerkt.

Het resultaat van dit ledenpanel is ook een weergave van het sentiment onder leden van de partij en is daardoor niet alleen nuttig voor de campagneteams van andere PvdA-gewesten, maar voor ook voor de lezers van onze nieuwsbrief. Het Rode Nest bedankt het bestuur van PvdA gewest Utrecht dat toestemming is gegeven het eindresultaat onder de gewesten te verspreiden en om hier een samenvatting ervan te geven.

Een poging tot samenvatting van de resultaten

In deze poging tot samenvatting volgen wij de voor dit ledenpanel toegepaste vragenlijst, vijf hoofdstukken met vragen/stellingen. Zoals gezegd ontleent dit ledenpanel vooral zijn waarde aan de enorme omvang van geleverde antwoorden, reacties, suggesties en commentaren. Een samenvatting van het resultaat van dit ledenpanel doet onvermijdelijk geen recht aan al wat is ingebracht, maar de redactie doet een poging dat hier zoveel als mogelijk te laten doorklinken.

Algemene vragen

In het eerste deel van de vragenlijst zeven algemene vragen/stellingen, te weten:

 1. Hoe denk je dat de PvdA er over het algemeen voorstaat?
 2. Hoe denk je dat in de provincie Utrecht over de PvdA wordt gedacht?
 3. In hoeverre ben je het eens met de stelling: “Mijn vrienden en kennissen zijn steeds minder geïnteresseerd in de politiek”.
 4. Wat moet er volgens jou gebeuren om dit te veranderen?
 5. In hoeverre ben jij het eens met de volgende stelling: “Ik ben bereid tijdens komende campagne aan mijn vrienden te vertellen waarom ik lid ben van de PvdA en waarom ik bij de verkiezingen PvdA stem”.
 6. Op welke wijze dient de PvdA deze campagne de aandacht van de kiezer te vragen, met welk soort acties?
 7. Wat kun je zelf als reden aangeven waarom het zeker nu belangrijk is om op de PvdA te stemmen?

Het resultaat

 De toon wordt al direct gezet bij de beantwoording van de eerste vraag. Een meerderheid van de respondenten denkt dat de PvdA er over het algemeen niet goed tot slecht voor staat en een grote groep weet het niet, of is er neutraal over. Dit benadrukt dat de campagne voor de verkiezingen van 15 maart voor een grote opgave staat. De respondenten zijn zich daar ook van bewust, gezien de beantwoording van de open vragen in dit ledenpanel.

Bij de volgende vraag werd gevraagd naar de PvdA in de provincie Utrecht. Dit bleek een lastige te zijn, want bijna 100 respondenten hebben deze vraag niet beantwoord. Zij die dat wel hebben gedaan hebben hun zorgen daarover uitgesproken. Een krachtig signaal voor het gewest en de PS-fractie.

Bij vraag 3 wilden we weten of de vrienden- en kenniskring van de leden nog geïnteresseerd zijn in de politiek. Deze vraag werd door bijna alle respondenten wel weer beantwoord. Het laat een gevarieerd beeld zien. Bijna de helft (45%) geeft aan dat vrienden en kennissen niet minder geïnteresseerd zijn, maar een grote groep zegt het eigenlijk niet te weten en weer een andere grotere groep denkt dat het zo is. Overigens, als we dit vergelijken met eerdere ledenpanels waar we deze vraag stelden, is het beeld is negatiever dan een aantal jaren geleden,

Interessant is de volgende vraag, wat er volgens de respondenten zou moeten gebeuren om dit te veranderen. Daarover hebben de deelnemers duidelijke ideeën, ook gezien de uitgebreide reacties. Daaruit valt wel een grote lijn te bespeuren die we met enkele quotes willen verduidelijken:

 • “Politiek staat ver van de ‘normale, gewone’ mensen af moet dus dichter op de praktijk, dichter op wat mensen echt bezighoudt.”
 • “Vertrouwen in de politiek moet worden verhoogd; laten zien dat je eerlijk en recht door zee bent en oog hebt voor de sociale behoeften van de burger.”
 • “Zichtbaarder, duidelijker en behulpzamer/vriendelijker worden. Geen abstracties maar medemenselijkheid/betrokkenheid laten zien.”
 • “Terug naar de beginselen: solidariteit met de onderkant, eigen verantwoordelijkheid stimuleren, onderwijs met gelijke kansen, zo mogelijk beheer van energie terug naar de overheid, doorpakken op landbouwgebied, innovaties honoreren en ondersteunen. Wat nog maar net nieuw is: een maximum-vermogen.”
 • “De PvdA zal zich meer moeten laten zien op actiegebied.”
 • “Meer focus op inhoudelijke onderwerpen, minder op kwesties binnen fracties en in de media etc.”
 • “Niet veranderen op provinciaal niveau. Landelijke politici van alle partijen maken politiek onaantrekkelijk.”
 • “Landelijke politie moet minder ruzie maken en werkelijk vaart maken met Groningen schade afhandeling, afhandeling toeslagaffaire en aanpak woningnood.”
 • “Fusie met GroenLinks biedt kansen”
 • “Samengaan met andere partijen tot een grotere vernieuwde linkse beweging.”

Maar sommige respondenten geven ook aan het niet te weten: “Als ik dat wist had ik het wel eerder gemeld.”

Praktische aanwijzingen

 De beantwoording van vraag 5 laat een duidelijk positief beeld zien: een grote meerderheid van de respondenten (maar liefst 70%) geeft aan dat ze tijdens de campagne bereid zijn om aan hun vrienden te vertellen waarom zij lid zijn van de PvdA en waarom zij bij de verkiezingen PvdA stemmen.

Op welke wijze dient de PvdA deze campagne de aandacht van de kiezer te vragen, met welk soort acties”. Deze vraag vergde veel van de respondenten, maar hoewel er ook andere geluiden zijn, valt toch op hoe betrokken en uitgebreid de meeste leden antwoorden. Met onderstaande bloemlezing proberen wij de kern samen te vatten:

 • “Praat met de kiezer over zaken die hen bezig zouden moeten houden op provinciaal niveau en niet over de waan van de dag zaken.”
 • “Maak helder waar de provincie over gaat en hoe PvdA daarover denkt.”
 • “Niet te veel beloven, dilemma’s en inzet helder maken.”
 • “Concentreer op een beperkt aantal issues.”
 • “Actie die de mensen aanspreken, concreet en duidelijk.”
 • “Sociale acties. Dingen doen voor anderen. Banden oppompen bij de uitgang van fietsparkeerplaatsen en iets meegeven, Ramen lappen bij ouderen. Dat soort dingen.”
 • “Positief, handen uit de mouwen, focus op wonen, dat houdt mensen bezig. Laat Hans Adriani iets organiseren waarin zijn succesvolle aanpak voor het voetlicht komt. Op de fiets de provincie door, zichtbaar zijn op straat.”
 • “Social media gebruiken.”
 • “Aanwezigheid in stad en dorp en online van campagnethema betaalbaarheid/bestaanszekerheid.”
 • “Ik weet het niet. Duidelijkheid, maar dat is makkelijk gezegd.”
 • “Ik weet eerlijk gezegd niet of ik PvdA ga stemmen.”

Over flyeren en canvassen zijn de meningen verdeeld

De beantwoording van de laatste vraag van dit hoofdstuk leverde een rijke verzameling op. Een aantal voorbeelden:

 • “Solidariteit en gemeenschapszin in deze tijden noodzakelijk.”
 • “De waarde van de sociaaldemocratie. Gelijke kansen voor iedereen en bestaanszekerheid.”
 • “Er moet een socialer beleid komen. Te veel mensen letterlijk in de kou. Te veel regels die niet uit te leggen zijn. In Utrecht specifiek te veel meegaan met elitair GroenLinks”
 • “Onze samenleving wordt steeds individualistischer. Mensen raken het contact met elkaar kwijt. De PvdA staat voor het samen doen. Elkaar ondersteunen waar nodig. Daarom is het belangrijk om op de PvdA te stemmen.”
 • “De sociaaldemocratie is nog altijd het beste antwoord op de vraagstukken van vandaag. De PvdA is van oudsher sterk in het verbinden van verschillende belangen en verschillende bevolkingsgroepen in een gemeenschappelijk belang, en in maatschappelijke vooruitgang. Niet het uitvergroten van verschillen (identiteitspolitiek) maar juist het zoeken naar overeenkomsten. Dat is de kracht van de PvdA, een volkspartij, voor de minder bedeelden maar ook voor de mensen die het al beter hebben. Om die rol te kunnen spelen, moet de partij wel enige omvang hebben…”
 • “De belangrijkste reden voor mij om op de PvdA te stemmen is om de partij te laten overleven. Vooralsnog is de PvdA voor mij de enige partij die in staat is om met een sociaal programma te komen om de midden- en lagere inkomensgroepen met elkaar te verbinden.”
 • “Voor de provincie vind ik dat lastig te zeggen. Vind op gemeentelijk en landelijk niveau vooral sociale kwestie belangrijk. Op provinciaal niveau denk ik al snel aan groenere thema’s zoals behoud van Amelisweerd, ben dan sneller geneigd GroenLinks te stemmen.”

Maar ook werd naar voren gebracht het niet te weten, of niet meer weten waar de PvdA voor staat, of dat men niet weet of ze op de PvdA gaan stemmen.

Slogans campagne PvdA Gewest Utrecht

De PvdA Gewest Utrecht presenteerde de leden drie slogans, die het campagneteam denkt te kunnen gebruiken in de campagne. Gevraagd werd deze slogans naar voorkeur te schikken.

 • Sterker en socialer Utrecht
 • Mooi, Eerlijk, Bereikbaar Utrecht
 • Stem PvdA, voor jou, voor Utrecht

De PvdA Utrecht wil ook een extra accent leggen op ‘De PvdA is er voor jou!’ met slogans als:

 • Een eerlijk, vrij en duurzaam Utrecht
 • Mensen maken onze provincie
 • Samen thuis in Utrecht
 • Een Utrecht voor jou
 • Energie voor Utrecht

Aan deze slogans kon de respondent een volgorde van prioriteit geven. De daaropvolgende open vraag bood gelegenheid om zelf een slogan, of betoog aan te dragen.

Sterker, socialer Utrecht heeft de voorkeur

Uit de open antwoorden blijkt dat de respondenten de in het ledenpanel gepresenteerde slogans over het algemeen maar matig vinden. De slogan Sterker en socialer Utrecht heeft duidelijk de voorkeur. Bij het extra accent op ‘De PvdA is er voor jou’ is dat Een eerlijk, vrij en duurzaam Utrecht.

De respondenten laten vervolgens zien dat zij zelf genoeg ideeën hebben. Hier een ingekorte opsomming.

 • “Stem PvdA! Voor een sociaal en groene provincie Utrecht!”
 • “Utrecht weer voor iedereen!”
 • “Stem nu op de PvdA voor het te laat is.”
 • “Voor een eerlijke, rechtvaardige en groene provincie”
 • “Met groene ogen investeren in rood beleid!”
 • “Solidariteit en Samen, daar staat de PvdA voor”

Onderwerpen in laatste weken campagne

Vraag: “Met welke onderwerpen moeten we in de campagne vooral de strijd aangaan volgens jou?” Gevraagd werd acht thema’s naar eigen oordeel in volgorde van prioriteit te plaatsen:

 • Wonen in de provincie
 • De groene provincie
 • De klimaatneutrale provincie
 • De werkende en lerende provincie
 • De mobiele provincie
 • De investerende provincie
 • De zichtbare provincie
 • De bruisende provincie

 

 

Hoogste prioriteit

De vier thema’s met de hoogste prioriteit zijn:

 1. Wonen in de provincie
 2. De groene provincie
 3. De klimaatneutrale provincie
 4. De werkende en lerende provincie.

Dit geeft precies hetzelfde beeld bij het vorige ledenpanel over het verkiezingsprogramma bij de vraag over welke thema’s in de komende vier jaar de meeste en welke de minste prioriteit moeten krijgen in Utrecht. Hier valt niets aan toe te voegen.

Landelijke issues

Het is bekend dat er tijdens de lokale en provinciale campagnes ook landelijke issues om veel aandacht vragen. Daarover is de vraag gesteld: “Als we vanuit de Gewest Utrecht de reactie daarop aan de landelijke politici overlaten en wij op onze campagne blijven focussen, ben je het daar mee eens?”

Het resultaat:

Mee eens/helemaal mee eens:                47%

Mee oneens/helemaal mee oneens:       38%

Neutraal:                                                      15%

De respondenten zijn dus zeer verdeeld over deze vraag. Nogal wat respondenten gaven er in de open vraag nog aanvullende opmerkingen over. De één zegt bijvoorbeeld:  “Focus op je campagne en laat landelijk landelijk zijn.”, maar een ander zegt juist: “Landelijk en lokaal: spreekt dezelfde taal.” Weer een ander schrijft: “Landelijk is bij de provinciale verkiezingen nu eenmaal heel belangrijk, omdat (getrapt) ook de Eerste Kamer gekozen wordt. En omdat daar in de media de meeste aandacht naar uit gaat. Het is dus goed voor de provinciale politici om ook van de landelijke issues op de hoogte te zijn en stelling te nemen. (Betaalbaar) wonen én klimaat zijn thema’s die landelijk én provinciaal heel belangrijk zijn en bovendien échte PvdA thema’s zijn. Vandaar dat ik ook vind dat meer stelling tegen het boerengeluid genomen moet worden, omdat zij er met hun stikstofuitstoot voor zorgen dat de woningbouw op slot zit.”

De slotvraag

Respondenten waren hier in de gelegenheid toelichting op eerdere antwoorden te geven, aanvullingen te doen, commentaren en reacties te leveren.

In totaal gaven maar liefst 172 respondenten een opmerking of een hartenkreet. Nogal wat respondenten kwamen terug op de onderwerpen of antwoorden van de vragen. Een paar voorbeelden:

 • “Alsjeblieft voeg aan de slogans het woord PROVINCIE toe! Anders lijkt het alsof het over de STAD Utrecht gaat!!!!!!”
 • “Het spijt me werkelijk, maar de voorbeeldslogans kunnen ook passen bij een willekeurig andere partij. Iedereen wil ‘eerlijk’, ‘open’ en ‘bereikbaar’ zijn. Wat is er onderscheidend? Waar zijn de beginselen van de PvdA? Laat eens een keer visie zien! Waar naartoe zijn we op weg als samenleving, dat zou zo’n slogan uit moeten stralen. Echt jammer.”
 • “M.b.t. landelijke vraagstukken: deze hebben meestal een doorwerking in de andere lagen van bestuur. Dat houdt dus in dat je ook voor landelijke vraagstukken een goed antwoord moet hebben in een Provinciale context: voor uniformiteit en herkenbaarheid is het nodig om wel de landelijke partijlijn te volgen, en deze aan te vullen met provinciale interpretaties. Er wordt vanuit de rijksoverheid veel overgedragen/neergelegd bij provincies: daar kun je dus zeker vragen over verwachten.”

Maar ook andere punten werden aangestipt:

 • “Verkiezingen win je met een gedegen organisatie en een sterk sociaal traditie. Met de Juiste mens op de juiste plek. Mensen met passie voor de andere mens en voor de politieke acties voor de samenleving. Bevlogen knetteraars enz.”
 • “Ik hoop erg dat de PvdA erin slaagt om gehoord en gezien te worden. En let goed op de zorgen van de ‘gewone man’: werk, inkomen, wonen en zeker ook het migratie thema. Dat laatste is ten onrechte binnen de PvdA een taboe.”
 • “Ik zie deze verkiezingen als een van de laatste kansen voor de PvdA om politiek een deuk in een pakje boter te kunnen slaan, Als we een splinterpartij blijven is alle motivatie om op de PvdA te stemmen verdwenen. Samengaan met Groen Links is een voorwaarde voor voortbestaan.”
 • “Durf scherpe keuzes te maken en leg vooral uit waarom. Betrek de bewoners van de dorpen/gemeenten er echt bij.”
 • “Denk in oplossingen en laat dat ook centraal staan in de campagne. Er zijn op dit moment veel problemen, mensen hebben het niet makkelijk. Laat zien dat je de partij bent die er voor hen is en die concrete oplossingen biedt.”
 • “De vraag blijft: hoe kom je met een baanbrekend nieuw idee om tot de inwoners van de provincie of het land door te dringen! Ondanks alle communicatiedeskundigen en -middelen lukt het amper om door te dringen tot de bevolking. Zelfs lokaal, waar kandidaten toch veelal bekendheid genieten, lukt het amper. Ik heb de oplossing ook niet, maar er zijn vast creatieve geesten die iets kunnen bedenken.”
 • “Besteed ook aandacht aan het belang van de Waterschapsverkiezingen en met name de rol van de PvdA hierin.”

Evenals de antwoorden en reacties bij eerdere open vragen, dienen ook hier de aangehaalde quotes als voorbeeld en vormen slechts een kleine selectie uit wat is aangedragen. Dit zonder de overige opmerkingen te kort te doen, integendeel.

Indrukwekkende hoeveelheid informatie voor het gewest

Dit ledenpanel heeft voor de campagnecommissie van het gewest Utrecht een indrukwekkende hoeveelheid informatie opgeleverd. De campagne wordt door leden als heel belangrijk ervaren. Enerzijds omdat de partij in de ogen van veel respondenten er niet goed voor staat, anderzijds omdat er veel uit te leggen valt waar de partij voor staat. Uit de antwoorden komen ook de dilemma’s waar de campagnecommissie voor staat duidelijk naar voren: wel of niet tijdens de campagne inspelen op landelijke issues, de nadruk op fusie met GroenLinks en zo meer. De respondenten hebben ook duidelijke ideeën over hoe mensen weer geïnteresseerd kunnen worden in de politiek, op welke wijze de PvdA deze campagne de aandacht van de kiezer dient te vragen en wat zij zelf als reden aangeven waarom het zeker nu belangrijk is om op de PvdA te stemmen. Het instrument ledenpanel heeft hier nogmaals zijn grote waarde bewezen.

Laat een antwoord achter