“Je bent lid van de partij geworden om mee te praten en te debatteren”

Voor moties en gesprek met Tweede Kamerleden was te weinig tijd ingeruimd

Het was al weer enige tijd geleden dat de PvdA-leden elkaar troffen voor een Politieke Ledenraad. Toekomstlab noemde het partijbestuur de bijeenkomst op 6 november in Eindhoven. Zij willen af van de oude benamingen, maar het is nog maar de vraag of de leden het daarmee eens zijn.
Rita Weeda, lid van het Presidium, opende het formele gedeelte kort na elf uur.
Jörgen Raymann, geen partijlid zoals hij zelf meteen vertelde, was ingehuurd voor de zogenaamde vrolijke noot. En om de boel aan elkaar te praten.

Partijbestuur richt zich op de toekomst maar vergeet de moties in te plannen

Er moet meer aan eenheid in de partij worden gewerkt

Het programma was ambitieus genoeg. Voor het eerst in de geschiedenis van de PvdA was een vragenuurtje met Tweede Kamerleden ingepland. Daar had iedereen zin in. Bovendien waren er maar 6 moties te bespreken, één van Toon Geenen en vijf zeer uitgebreide van de hand van Gerard Bosman. Toon wil dat alle kandidaten voortaan door de leden worden voorgedragen; zijn motie haalde het (helaas) niet.
Die van Gerard werden uiteindelijk allemaal door Tweede Kamerfractie overgenomen met de restrictie dat over een aantal details nog overeenstemming zou worden bereikt. Daarna werden ze op voorstel van de dagvoorzitter bij acclamatie aangenomen.
En toen stond Bert Veenstra op en constateerde dat het natuurlijk mooi is om moties door middel van applaus aan te nemen, maar dat de leden die thuis hadden willen meestemmen nu niet aan bod zijn gekomen. In de zaal hadden 294 mensen meegedaan.

Het was de bedoeling geweest om daarna in gesprek te gaan met de aanwezige Kamerleden, maar daar was jammer genoeg geen tijd meer voor. Dat zorgde voor het nodige chagrijn, vooral omdat dit een verschijnsel is dat al jaren speelt. Steeds wordt er te weinig tijd voor de behandeling van de moties uitgetrokken. Vroeger werden tientallen moties tijdens een politieke ledenraad of congres behandeld en duurde het inderdaad uren, maar dit keer waren het er maar zes en bleef de behandelingstijd redelijk beperkt. Er waren geen rijen sprekers, het ging allemaal best snel. Maar toch bleek er onvoldoende tijd ingeruimd voor een gesprek met de kamerleden. Veel aanwezigen waren het erover eens dat het niet lag aan de behandeling van die zes moties, maar dat er gewoon onvoldoende tijd was gereserveerd voor dit onderdeel. Je kunt je afvragen wat het partijbestuur ervan kan overtuigen dat zij serieus en realistisch naar deze programmaonderdelen moet kijken bij de planning van evenementen met leden

Er was een heerlijke lunch en daarna kon iedereen aan de slag in een van de sub-sessies.
De tijd die voor de sessies was ingeruimd, was beperkt en de discussie waren interessant. Het is ons niet gelukt alle sub-sessie uitvoerig te bezoeken. Impressies van de sessie over ledendemocratie van onderop door leden van het Rode Nest, treft u elders in deze nieuwsbrief aan.

Sub-sessie duurzaamheid

Anne Jansen, wethouder te Wageningen en voorzitter van de werkgroep Schone Lucht, Droge Voeten, legde uit dat de PvdA een sociaal en eerlijk duurzaam beleid gaat voeren. Dat betekent dat je de lasten eerlijk verdeelt. Ten eerste kun je mensen niet met goed fatsoen vragen niet meer op vliegvakantie te gaan, terwijl je niets doet aan de uitstoot van vuile lucht door bedrijven. Ten tweede zal er groene werkgelegenheid bij moet komen. Verder vond ze het onredelijk dat de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid bij individuen wordt gelegd. De werkgroep vindt dat dit gemeenschappelijk opgepakt moet worden. Tenslotte moet duurzaamheid ook leuk zijn. Ze stelde voor om dat door middel van leefstijl-apps te bevorderen. Bijvoorbeeld een app voor een ontzorgingsfonds. Dat fonds is sociaal, eerlijk en vooral collectief. Een ander voorstel is het Low Car Diet, waarbij je zo weinig mogelijk van je auto gebruik maakt en via een app mensen verleidt alternatieven in het openbaar vervoer op te zoeken. Tenslotte stelde ze een Persoonlijk CO2 fonds voor, waarbij je CO2 kunt verhandelen als je overhoudt.
De zaal was niet onverdeeld tevreden met deze voorstellen. Een partijgenoot wees erop dat er net een soort van gasrotonde onder de grond is aangelegd en vroeg zich af hoe de daarvoor gemaakte kosten nog tot enige opbrengsten zouden kunnen leiden.

Workshop over werk

Ook bij de sessie over werk een levendige discussie over de problemen waarmee de arbeidsmarkt momenteel worstelt, zoals de constatering dat niet iedereen goed werk kan vinden en behouden. Er werden door de voorzitter van deze sessie een aantal voorstellen gedaan om dit te verbeteren
Het eerste voorstel was om de overheid in te schakelen als je niet zelf werk kunt vinden.
Het tweede voorstel betrof het verbeteren van de scheefgegroeide uitzendmarkt, bijvoorbeeld door uitzenden van personeel te verbieden, behalve voor mensen die ziek zijn geweest of op een andere manier op afstand van de arbeidsmarkt zijn komen te staan.
Ten derde zou er arbeidsbescherming moeten komen voor werknemers die te weinig verdienen.
In de zaal vond men dat flexwerken duurder zou moeten worden gemaakt. Ook vindt men dat er voor flexwerkers goede verzekeringen (arbeidsongeschiktheid en andere) moeten komen en dat het mogelijk moet zijn dat iedereen zich kan organiseren.
Voorgesteld werd om bij arbeidsconflicten de bewijslast bij de werkgevers te leggen.
Tenslotte werd besproken dat arbeidsmigranten vaak maar voor drie maanden komen en dat dat veel maatschappelijke onrust creëert in het land van herkomst en in Nederland. Gesteld wordt dat als de werkgevers in deze sector bereid zouden zijn betere lonen te betalen, de arbeidsmigratie kan worden teruggebracht, omdat dan meer Nederlanders bereid zouden zijn dit werk te doen.

Onderwijs

Bij deze sub-sessie kwam ik pas binnen toen de aanwezigen zover waren dat er oplossingen werden geformuleerd voor de besproken problemen. Oplossingen met een hoog sociaaldemocratisch gehalte.
Zo was men het er over eens dat we af moeten van de vroege selectie van het vakkenpakket, omdat de meeste kinderen daar dan nog niet aan toe zijn. Ook vond men dat de beroepseer van de leerkrachten weer in ere moet worden hersteld.
De toenemende privatisering in het onderwijs moet worden gekeerd. Achterstanden moeten in een vroeg stadium worden onderkend en aangepakt en kinderen met verschillende achtergronden moeten elkaar allemaal op school tegenkomen. Dat zijn van die uitspraken waar geen sociaaldemocraat op tegen kan zijn, maar hoe we deze veranderingen gaan bewerkstelligen moet nog wel worden bedacht.
Ook vond men dat het beroepsonderwijs de ongelijkheid tussen kinderen niet moet bevestigen, maar juist moet tegengaan. Wellicht kunnen dergelijke wensen als opdracht aan de Tweede Kamerleden worden meegegeven.
Vanuit de zaal werd gesteld dat migrantenkinderen vaak tweetalig zijn en hun ouders het Nederlands (nog) niet machtig zijn. Hun zou de kans moeten worden geboden Nederlands te leren.
Een suggestie werd gedaan om achterstand bij kinderen in een vroeg stadium aan te pakken door hun duidelijkheid te bieden over wat er van hen verwacht wordt en dat te koppelen aan het leren van de normen en waarden die hier gelden.

JS en de andere workshops in de wandelgangen

Het was een drukte van belang bij de workshop van de JS. Er werd gesproken over wervingsacties en behoud van evenementen, waarbij de indruk ontstond dat de JS in het verleden wel eens een actievere opstelling binnen de partij heeft gekend. Er werden plannen gemaakt over de ontvangst van nieuwe leden en een leergang over inhoudelijke resultaten. Er moeten lessen uit het verleden worden getrokken bij talentontwikkeling en er moet gekeken worden hoe de JS vroeger in grote steden opereerde. De zaal is onderling aan het netwerken terwijl klein groepjes hun standpunten op witte borden uiteenzetten. Daarbij is communicatie van groot belang en moet de zichtbaarheid worden verbeterd.

Bij de workshop over de zorg is Liliane Ploumen, oud partijvoorzitter en minister, nu Tweede Kamerlid, aan het woord als ik binnenkom. Ze vertelt dat doktersassistenten tegenwoordig steeds meer werk doen binnen een huisartsenpraktijk omdat die praktijken steeds drukker worden. Het helpt zeker als assistenten taken van de huisarts overnemen, ze werken hard, maar ze worden onderbetaald, net zoals dat in veel geprivatiseerde sectoren momenteel het geval is. Liliane Ploumen vraagt de aanwezigen hun vragen over de zorg aan de leden van de Tweede Kamerfractie te sturen.

De sessie Wonen wordt voorgezeten door Henk Nijboer, lid van de Tweede Kamerfractie, en Roeland van der Schaaf van de WBS die net voordat de mensen de zaal verlaten nog meedelen dat iedereen zijn ideeën op de website van de WBS kunnen inleveren en dat er zeker zal worden teruggekoppeld. Dat geldt natuurlijk ook voor de leden die niet bij deze workshop aanwezig konden zijn. Sommige van de ideeën zullen worden meegenomen in het verkiezingsprogramma.

Op de website van de PvdA zullen alle verslagen van de workshops-sub-sessies terug te vinden zijn.

De sfeer bij alle sub-sessies was levendig. Er bestaat duidelijk een grote behoefte om te discussiëren over actuele politieke onderwerpen. Het is belangrijk om dat te doen met de mensen van de partij die het beleid dagelijks in de praktijk brengen, zoals de leden van de Tweede Kamer, maar ook onderling wil men graag van gedachten wisselen. En er is een grote behoefte aan een digitaal platform waarop de discussie steeds door kan gaan, maar ook aan het ouderwetse debat waarbij je elkaar in de ogen kunt kijken. Je bent tenslotte lid van de partij geworden om met elkaar te discussiëren, is een veelgehoorde mening. Laten we hopen dat het partijbestuur dit in de oren knoopt.

Margreet Elings

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>