Klankbordgroep bespreekt laatste ontwikkelingen van het Rode Nest

Professionalisering betekent ook dat de kosten hoger worden

Tijdens de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep van het Rode Nest op zaterdag 13 november werd o.a. gememoreerd dat in het  interview met onze nieuwe partijvoorzitter in de vorige nieuwsbrief naar voren kwam dat zij de vragen van de ledenpanels niet wetenschappelijk verantwoord  vond en dat zij om die reden terughoudend was over het houden van ledenpanels. Ze ziet meer in debatten en overleg. Als reactie daarop werd meegedeeld dat aan de partijvoorzitter zal worden uitgelegd dat het Rode Nest niet de pretentie heeft wetenschappelijk onderzoek te doen, maar dat onze methode om vragen op te stellen wel zorgvuldig is.

Nieuwsbrief blijkt goed te worden gelezen

Rode Nest zoekt meer vrijwilligers voor toenemend aantal activiteiten

Een aardig nieuwtje was dat de nieuwsbrief het Rode Nest heel goed wordt gelezen. Van de circa 2000 lezers leest de helft de nieuwsbrief actief.

Voor de verzending van de nieuwsbrief maakt het Rode Nest gebruik van een gratis account. Dat betekent dat er een grens zit aan het aantal e-mailadressen waarnaar de nieuwsbrief wordt verstuurd. Overwogen wordt om via de Jaap Burger Stichting een betaald account te nemen om het bereik van de nieuwsbrief onder partijgenoten aanzienlijk te kunnen vergroten.

In de discussie werd duidelijk dat veel partijgenoten onbekend zijn met de organisatie van de PvdA. Zo bleek dat velen niet weten welke rol de Verenigingsraad speelt en wat de betekenis  van deze raad is. In de nieuwsbrieven van januari, april en september 2021 is daaraan aandacht besteed.

Het adviesrapport van de Permanente Werkgroep Ledendemocratie is in juni j.l. uitgebracht en aan het Partijbestuur aangeboden. Sindsdien hebben we van het Partijbestuur niets gehoord over dit rapport. Het is wel in de Verenigingsraad aan de orde geweest, maar niet inhoudelijk besproken. Het wachten is  op het moment dat de nieuwe partijvoorzitter het heeft gelezen en er zich een mening over gevormd.  Deze maand heeft de Werkgroep een afspraak met Esther-Mirjam Sent.

Overigens, wie van de inhoud van dit rapport wil kennis nemen: het Rode Nest heeft het integraal op hun website gezet en voorzien van een reactie.

 

Doorlooptijd ledenpanels te lang

In de afgelopen tijd is gebleken dat de doorlooptijd van de ledenpanels vanaf het eerste contact tot en met de afronding, te lang is. Een ander belangrijk punt van aandacht is dat de aandacht van het verantwoordelijke bestuur verflauwt na oplevering van de rapportage of zelfs helemaal wegvalt. Het ontbreekt soms aan een adequaat vervolg op een gehouden ledenpanel, dus het bespreken en bediscussiëren van de uitkomsten, terwijl dat nou juist het doel is van een ledenpanel. Daarom zullen in het vervolg, bij de oplevering van de rapportage van het ledenpanel, ook de uit het resultaat gedistilleerde punten worden benoemd en zal het verantwoordelijke bestuur moeten worden ondersteund in  het daadwerkelijk opzetten van de discussie.

De Jaap Burger Stichting, de  formele paraplu waaronder het Rode Nest opereert, heeft inmiddels de status van non-profit organisatie gekregen. Hierdoor is het mogelijk tegen aanmerkelijk lagere kosten software en diensten aan te schaffen. Het Rode Nest werkt voor de organisatie van de ledenpanels nu met QuestionPro, dat geavanceerder is, meer mogelijkheden biedt en geen begrenzing kent van het aantal te verzenden e-mails, terwijl ook de privacy beter is beschermd. QP is inmiddels succesvol toegepast voor de afdeling Zuid-Kennemerland, waar een ledenpanel bijdroeg aan de inbreng voor het verkiezingsprogramma, met als bijzonderheid dat met een QuestionPro-code op een flyer ook kiezers konden worden bereikt.

Er is in eigen beheer, maar wel op verzoek, een discussieplatform ontwikkeld dat eenvoudig is te houden en voor zoveel mogelijk gebruikers toegankelijk is. Het is nog niet helemaal afgerond; de bedoeling is om gaandeweg ervaring op te doen zodat het naar de praktijk kan worden bijgeschaafd. Het platform kan o.a. worden benut als vervolg op een ledenpanel, maar is vooral bedoeld  voor permanente discussie tussen leden en ook tussen leden en niet-leden.  De beheerder van het platform kan op verzoek een groep of forum aanmaken en verzorgt bovendien de uitnodiging naar leden en belangstellenden.

 

Meer kosten

De nu al vaak langdurige bemoeienis met een ledenpanel en de uitbreiding van de dienstverlening per project, maar ook de bankkosten en de vaste kosten voor het in de lucht houden van websites zijn niet meer te betalen uit de tot nu toe gehanteerde bijdrage voor een ledenpanel van vijftig Euro. Besloten is voortaan per ledenpanel, inclusief vervolgacties, aan kleine afdelingen een bijdrage van 100 Euro te vragen en aan grotere afdelingen en gewesten 200 Euro.

De bijdragen voor een ledenpanel zijn bedoeld om de lopende kosten van het Rode Nest en de Jaap Burger Stichting te voldoen. Ook is het nodig een financiële buffer op te bouwen om het Rode Nest minder kwetsbaar te maken voor tegenvallende inkomsten uit ledenpanels, bestaande middelen te kunnen vernieuwen en nieuwe investeringen te kunnen doen die nodig zijn om bijvoorbeeld de continuïteit te waarborgen en afhankelijkheid te voorkomen. Het gevaar bestaat dat met de bijdragen van 100 en 200 Euro voor een ledenpanel het beeld van een verdienmodel wordt opgeroepen, maar het gaat hier alleen om een financiël onafhankelijk positie van onze non-profit vrijwilligersorganisatie binnen onze democratische ledenpartij. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid leden te vragen geld te doneren aan de club “Vrienden van het Rode Nest”.

Workshops van het Rode Nest in de regio zijn een succesvol middel om meer bekendheid aan ons werk te geven en aarzelende bestuurders te overtuigen van nut en noodzaak van een workshop. Door corona is dit traject weer stil komen te liggen.

De bemensing van het Rode Nest is nog niet optimaal. Voor veel activiteiten die we ondernemen is er onvoldoende bezetting. Het zou enorm helpen als de groep actieve leden groter werd, er rust nu teveel werk op te weinig schouders. Daarom wordt een dringend beroep op allen gedaan om nieuwe leden voor het Rode Nest te werven, die actief kunnen worden. Als daarbij meer vrouwen als actieve leden aan onze club konden worden toegevoegd zou dat heel mooi zijn!

Laat een antwoord achter