Ledenpanels gewesten Noord-Holland en Utrecht over de verkiezingsuitslag van 15 maart vormen startpunt voor verdere discussie

Nadat de campagne en de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen achter de rug waren, hebben de gewestelijke besturen van Noord-Holland en Utrecht een ledenpanel georganiseerd om de mening van de leden vernemen over de verkiezingsuitslag. De uitkomsten van dat ledenpanel vormden het startpunt voor verdere discussie op de gewestelijke vergaderingen.

Uit aantal open antwoorden blijkt wel hoeveel belang leden hechten aan het uiten van hun mening

In gewest Noord-Holland hebben 1.178 leden (= 15%) aan het ledenpanel deelgenomen en in gewest Utrecht 404 leden (= 13%). Dat aantal is bij beide een goede score! Het is opnieuw indrukwekkend hoeveel informatie beide ledenpanels hebben opgeleverd! Wat betreft de open vragen en antwoorden: die beslaan voor Noord-Holland maar liefst zo’n 140 pagina’s en voor Utrecht zo’n 50 pagina’s. Dat onderstreept dat de leden hun mening graag naar voren brengen.

De respondenten in beide panels geven de verkiezingsuitslag van de PvdA net een voldoende, maar de  algemene uitslag niet. De genoemde factoren, waaronder landelijke issues, een proteststem tegen het kabinet en weinig vertrouwen in de politiek, hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. De campagne voor de Provinciale Staten en de landelijke debatten m.b.t. het kabinetsbeleid en de Eerste Kamer liepen erg door elkaar en daardoor kwam de verkiezingsuitslag van de PS in de knel.

In het ledenpanel van Noord-Holland vonden de respondenten dat de PvdA in Noord-Holland goed beleid heeft gevoerd en een goede lijsttrekker had. De respondenten van Utrecht noemden de rol van de PvdA in de provincie zwak en vonden dat de PvdA in de campagne niet erg zichtbaar was. Over het effect van de samenwerking met GroenLinks wordt verschillend gedacht.

De meningen over de samenwerking PvdA en GroenLinks zijn bij de respondenten zeer verdeeld, ook het effect daarvan op de verkiezingsuitslag toont dat. De meningen van de respondenten over de stelling of nu eerst een evaluatie van de verkiezingsuitslag en de samenwerking met GroenLinks uitgevoerd moet worden voordat er verdere stappen in de samenwerking worden gezet, lopen eveneens sterk uiteen.

Winst BBB komt van proteststemmen

De respondenten vinden dat de winst van BBB vooral komt door de proteststemmen en de onvrede van de kiezers. De lijsttrekker van BBB heeft hier goed op ingespeeld in voor de kiezer duidelijke taal.

De PvdA kan hiervan volgens de meeste respondenten wel van leren; zoals het benoemen en vertalen van de onvrede, beter communiceren en een betere campagne voeren met een duidelijk profiel. Maar andere respondenten vinden juist dat de PvdA de eigen koers moet blijven varen.

In het ledenpanel van Noord-Holland waren ook vragen opgenomen over de verkiezingen van de waterschappen. De respondenten vonden de Provinciale Staten verkiezingen al moeilijk liggen t.o.v. de landelijke en de gemeentelijke verkiezingen, maar die van het waterschap nog meer. Het is ook niet eenvoudig om de campagne voor Provinciale Staten en Waterschappen goed te combineren.

Ook deze keer blijkt opnieuw hoe krachtig het instrument ledenpanel is. Veel leden hebben deelgenomen. Ook uit de open antwoorden blijkt dat de leden graag hun mening geven. Een ledenpanel is geen doel op zich. De uitkomsten leveren vele aanknopingspunten om het gesprek en de discussie over de uitkomsten en over de onderwerpen van dit panel met de leden te voeren. Uit het ledenpanel komt nadrukkelijk naar voren dat de leden hun mening graag willen geven en dit nader willen toelichten. En dat versterkt de vereniging!

Hans Aertsen

 

Laat een antwoord achter