Partijbestuur organiseert volop ontmoetingsdemocratie, waar blijft de ledendemocratie?

Oproep tot landelijk ledenpanel over samenwerking met GroenLinks

Het partijbestuur houdt vele ledengesprekken in het land om met de leden te praten over de linkse samenwerking en over de toekomst van de partij. Het zet dus volop in op de ontmoetingsdemocratie. Maar waar blijft de ledendemocratie?

Alleen ontmoetingsdemocratie is geen echte ledendemocratie

 Ledenpanel kan dienen als voorbereiding op het ledenreferendum

Zonder ontmoetingsdemocratie, geen ledendemocratie” is de titel van het (nog niet in bespreking genomen, noch door het partijbestuur met de leden besproken) adviesrapport van de Permanente Werkgroep Ledendemocratie van juli 2021. Het rapport benadrukt dat ontmoetingsdemocratie belangrijk is voor het clubgevoel. “Bij een familie horen houdt echter meer in dan alleen het uitoefenen van rechten. Daarom is er ook informele ontmoetingsdemocratie nodig, waarbinnen leden elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan, het debat wordt gevoerd en groepsgevoel en saamhorigheid ontstaan. Ontmoetingsdemocratie is de noodzakelijke voedingsbodem waarop ledendemocratie plaatsvindt. Samen vormen ze de partijdemocratie.” (pag. 10 van het rapport).

Het is goed dat het partijbestuur ledengesprekken over de samenwerking met GroenLinks in het land organiseert. Een goed voorbeeld van ontmoetingsdemocratie!

Maar een echt brede discussie met de leden over linkse samenwerking komt met alleen ledengesprekken niet tot stand. Lang niet alle leden kunnen, om diverse redenen, aan deze gesprekken deelnemen. Ook die leden moeten gehoord worden in zo’n belangrijke kwestie als deze. Het aantal leden dat deelneemt aan de ledengesprekken is maar een klein percentage van de leden. Wil je echt een brede discussie met de leden en van zoveel mogelijk leden hun mening horen, dan zul je ook andere instrumenten moeten inzetten. En zo’n breed mogelijke discussie met de leden over dit onderwerp is heel belangrijk ter voorbereiding op verdere besluitvorming binnen de partij.

Op het laatste congres is een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat er een ledenreferendum gehouden zal worden over de wijze waarop de linkse samenwerking in de partij vorm en inhoud zal krijgen. We hebben van het partijbestuur nog niet gehoord op welke wijze en wanneer dit georganiseerd zal worden. De verwachting is in het najaar.

De Permanente Werkgroep Ledendemocratie schrijft ook in haar rapport: “Gebruik maken van de denkkracht en ideeën van alle leden van de PvdA en van mensen die zich verbonden voelen met onze idealen. Een ledendemocratie waarin ook de kleinste stem gehoord wordt. Dat zijn de voornaamste ambities voor de ledendemocratie binnen de PvdA” (pag. 10 van het rapport).

 

Partij breed

Het Rode Nest pleit er met kracht voor om partij breed het ledenpanel als voorbereiding hierop in te zetten. Met dat instrument wordt leden de mogelijkheid geboden om digitaal hun mening te geven. Het Rode Nest staat elke keer, wanneer het de besturen van afdelingen en gewesten helpt met het organiseren van een ledenpanel, versteld hoe krachtig dit instrument is. Het is steeds weer indrukwekkend hoeveel informatie zo’n ledenpanel oplevert! Veel leden nemen er aan deel om hun mening te geven. Gemiddeld nemen 10 tot 25% van de uitgenodigde leden deel aan een ledenpanel.

Bij de open vragen geven leden vaak nog een uitgebreide toelichting of verwoorden hun hartenkreet. Alleen de open antwoorden beslaan vaak al meer dan 80 A4-tjes aan tekst.

Met de uitkomsten van zo’n ledenpanel kan het organiserende bestuur flink aan de slag. In de rapportages die het Rode Nest maakt van de ledenpanels voert het per onderwerp discussiepunten m.b.t. de uitkomsten van het ledenpanel op om het bestuur te helpen bij de verdere discussie daarover met de leden op een ledenbijeenkomst.

Onlangs hebben de gewestelijke besturen van Noord-Holland en Utrecht een ledenpanel gehouden om aan de leden te vragen hoe de verkiezingsuitslag van 15 maart j.l. geduid zou moeten worden. Daarin kwamen ook vragen naar voren over de samenwerking met GroenLinks. Dat bleek heel verdeeld te liggen. Maar de antwoorden gaven vele aanknopingspunten om verder te praten met de leden. Dat maakt dat je dan veel gerichter met elkaar kunt discussiëren. Dat mis ik nu heel erg bij de ledengesprekken, naast ook het feit dat er relatief weinig leden aan deelnemen. Daarom roep ik het partijbestuur op om, voorafgaand aan het ledenreferendum, een partij breed ledenpanel over de linkse samenwerking te houden. Het Rode Nest biedt haar diensten aan om zo’n ledenpanel voor het partijbestuur te organiseren en de rapportage daarvan te verzorgen.

Namens het Rode Nest roep ik het partijbestuur op om hier gebruik van te maken en op korte termijn een partij breed ledenpanel over de linkse samenwerking te organiseren en de uitkomsten te gebruiken voor verdere discussie en besluitvorming met de leden. Het Rode Nest staat klaar om te helpen.

Hans Aertsen

P.S.
Dit artikel is geschreven vòòr de politieke actualiteit van de van val van het kabinet op 7 juli. Wij hopen dat het partijbestuur zich niet door deze actualiteit gedwongen ziet om het ledenreferendum op hele korte termijn te houden, maar dat het voldoende tijd neemt voor de voorbereiding daarvan. In die voorbereiding past bovenvermelde oproep om eerst nog partijbreed een ledenpanel met inhoudelijke informatie en argumenten voor en tegen over de linkse samenwerking te houden. Wij vragen het partijbestuur nadrukkelijk om dit te gaan doen, waarbij het Rode Nest wil helpen bij de uitvoering daarvan.

Laat een antwoord achter