Reactie op Interview nieuwe partijvoorzitter

Elders in deze nieuwsbrief leest u het interview van de redactie van de nieuwsbrief met onze nieuwe partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent. Het is opmerkelijk dat zij al zo snel na haar aantreden beschikbaar was voor een interview! Het maakt duidelijk dat zij van de partij een bruisende ledenpartij wil maken en dat zij daartoe veel mogelijkheden ziet. Ook het benoemen van haar drie pijlers (de partij moet een ideeënpartij worden; dienstbaar voorzitterschap; het bundelen van krachten) stemt mij positief.

Maar dat is niet het geval als zij spreekt over het instrument ledenpanel om de mening van de leden te peilen. Het is duidelijk dat zij nog geen goed beeld heeft van dat instrument.

Reactie op Interview nieuwe partijvoorzitter

Esther-Mirjam Sent geeft in het interview aan dat zij twijfels heeft dat een ledenraadpleging (zij noemt het een enquête) een effectief instrument is om een open, diepgaand gesprek tussen de leden te stimuleren. Ook kan zij zich moeilijk over haar wetenschappelijke aarzelingen ten aanzien van ledenpanels heen zetten.

Wij van het Rode Nest bieden aan om hierover op korte termijn met haar in gesprek te gaan. Wij willen duidelijk maken wat wij als Rode Nest doen om ledendemocratie van onderop in afdelingen en gewesten te bevorderen en tot welke successen met betrekking tot ledenparticipatie dat inmiddels bij vele afdelingen en gewesten heeft geleid. Dat wij als Rode Nest daarin niet alleen staan geeft ook het rapport van de Permanente werkgroep Ledendemocratie aan, dat van de zomer is verschenen. Daarin staat in 10.3.4 Uitwerking advies, klip en klaar:

Voor Ledendemocratie van onderop is het belangrijk dat we weten wat er onder leden speelt. Welke onderwerpen vinden zij belangrijk? Wat is hun standpunt op specifieke onderwerpen? Wanneer PvdA besturen hiervan op de hoogte zijn, kan hier in de organisatie van (thema)bijeenkomsten en het organiseren van de dialoog binnen de ontmoetingsdemocratie op geanticipeerd worden. De Permanente Werkgroep is van mening dat Ledenpanels een geschikt instrument zijn om hiervoor in te zetten.

Esther-Mirjam Sent gaf overigens ook in het interview aan dat zij nog niet in de gelegenheid is geweest om het rapport van de werkgroep goed te lezen.

Startpunt voor discussie

Het Rode Nest zet zich al jaren in om besturen van afdelingen en gewesten te helpen met het inzetten van het instrument Ledenpanel om de mening van leden te vernemen, waarbij de uitkomsten van het gehouden ledenpanel een startpunt vormen voor verdere discussie met de leden.

Het Rode Nest is begonnen met het bevorderen van ledenpanels omdat bewezen is dat dat werkt. Het is echter geen doel op zich, maar een hulpmiddel op weg naar een dynamische ledendemocratie. Ledendemocratie als absolute voorwaarde voor de verbinding tussen de leden, omdat dit weer in het DNA van de politieke vereniging moet komen te zitten.

Het bestuur van een afdeling of gewest neemt het initiatief en draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van een ledenpanel. Het proces van het houden van een ledenpanel vindt zeer zorgvuldig plaats. Het Rode Nest besteedt veel tijd aan de begeleiding van de besturen van afdelingen en gewesten in zowel de voorbereiding, de uitvoering als de uitkomsten van een ledenpanel. Het organiseren van een ledenpanel blijkt voor besturen een grote opgave die veel tijd en moeite vergt. Het Rode Nest heeft daarom extra hulpmiddelen ontwikkeld om dit proces gestroomlijnder en transparanter te laten verlopen.

Wij begrijpen volkomen dat Esther-Mirjam zich nog aan de begin van haar voorzitterschap bevindt. Maar wij willen heel graag in een gesprek ledendemocratie van onderop en het instrument ledenpanel nader toelichten en vertellen welke resultaten daar tot nu toe mee zijn bereikt. Wij kijken reikhalzend uit naar de uitnodiging.

Hans Aertsen, voorzitter van het Rode Nest

Laat een antwoord achter