Door schaalsprong wil Rode Nest de ledenpanels voor de hele partij makkelijk toegankelijk maken

In het dertiende nummer van de Nieuwsbrief het Rode Nest en het tweede van onze derde jaargang, 2020 gaan we wat dieper in op de vele mogelijkheden van het Ledenpanel. Ook wordt verslag gedaan van het congres dat op 7 maart 2020 in Nieuwegein werd gehouden. Het was een hoopgevend congres, het ledental is weer aan het stijgen en onze partijleider stelde zich herkiesbaar voor een nieuwe periode. De partij moet zich nog wel hervinden in de nieuwe tijd. De leden hebben ook aangegeven dat ze oude verworvenheden, zoals de Politieke Ledenraad voor discussie met de volksvertegenwoordigers willen behouden. Dat hoeft niet in luxe conferentiecentra, maar kan ook in buurthuizen en scholen. Laten we hopen dat die boodschap overkomt en dat ledendemocratie van onderop het nieuwe normaal wordt.

Rode Nest wil een platform zijn voor discussie en debat

Rode Nest zoekt verankering van ledendemocratie van onderop in de partij
Het Rode Nest maakt goede vooruitgang met de Ledenpanels. Met enige trots melden wij dat wij op het punt van ledendemocratie van onderop bezig zijn het verschil te maken. Naast Ledenpanels heeft het Rode Nest inmiddels ook een Bestuurspanel ontwikkeld en een Fractiepanel is onderweg.
De PvdA staat voor de grote uitdaging om de verloren posities in raden, staten en de kamers te herwinnen. Zonder een sterke partijvereniging gaat dat niet lukken.
Het Rode Nest werkt nu ook aan een voor afdelingen algemeen toepasbaar ledenpanel, dat door iedere afdeling naar eigen inzicht en met eigen vragen kan worden uitgebreid. Dit ledenpanel is gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en kan een rol spelen bij het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de fractie in de gemeenteraad. De afdelingen kunnen met dit speciale ledenpanel leden terugwinnen in hun gemeenten en hen laten participeren vanuit hun (vak)kennis en maatschappelijke betrokkenheid.

Het Rode Nest

Schaalsprong

Het door het Rode Nest ontwikkelde ledenpanel heeft zich in de praktijk goed bewezen. Nu gaat het erom alle afdeling in de PvdA hiervan te laten profiteren. In het hele land voeren afdelingen inmiddels zo’n twintig ledenpanels uit. Wanneer uiteindelijk alle afdelingen, gewesten, besturen en fracties mee gaan doen, spreken wij over honderden ledenpanels per jaar. Om daar te komen, is wat betreft ledendemocratie van onderop en de organisatie van de ledenpanels, een flinke (schaal)sprong voorwaarts nodig. Om zo’n schaalsprong te kunnen maken, komt nog heel wat kijken. Het Rode Nest denkt dat hierbij ondersteuning van het Partijbureau nodig is en wel in de vorm van:
– Actieve ondersteuning bij het opzetten van een ledenpanel;
– Verwerking van de gegevens;
– Een bereikbare helpdesk die afdelingen met raad en daad terzijde kan staan bij lopende projecten.
Per punt is ongeveer een halve fte nodig, met in de opstartfase ondersteuning vanuit het Rode Nest.
Naast een financiële inspanning, vraagt ledendemocratie van onderop ook veel extra aandacht van het partijbestuur. Een verschuiving in en uitbreiding van portefeuilles ligt voor de hand. De Verenigingsraad zal daar een sterkere rol in moeten gaan spelen. Immers, democratischer gaan werken in de partij, kan niet worden bereikt met een besluit van het partijbestuur. De vereniging zal die schaalsprong zelf moeten maken.
Om niet ten onder te gaan in de ingewikkeldheid van dit alles, lijkt het goed om de speciale commissie “Strategie en Ledendemocratie” van de Verenigingsraad als sparring partner van het partijbestuur hier een zware rol te laten spelen: een extra onafhankelijke “buitenboordmotor”, die vanuit het perspectief van ledendemocratie van onderop, het partijbestuur over de voortgang van deze organisatie adviseert en bijstaat, zou daar goed bij kunnen helpen.

Meer ruimte voor visies

Maar daarmee zijn we er nog niet! Ledendemocratie van onderop betekent ook dat alle leden elkaar gemakkelijk kunnen opzoeken en vinden. Bijvoorbeeld: je wilt in een stad alle PvdA’ers in een straal van 500 meter over een buurtkwestie spreken. Dat is nu nog niet mogelijk, maar moet worden aangepakt zodat het wel kan.
Om de nodige veranderingen goed te kunnen doorstaan, is het van belang dat wij in de partij open en reëel met elkaar kunnen spreken. Daarom heeft het Rode Nest een oproep gedaan aan een drietal personen in de partij om in een mini-conferentie over ledendemocratie van onderop te komen spreken.
Ook voor het Rode Nest geldt natuurlijk dat het gesprek de kern is waar de vereniging PvdA het van moet hebben. De Nieuwsbrief van het Rode Nest zal meer ruimte gaan bieden aan visies die binnen de PvdA leven. En daarin sparen wij onszelf ook niet: zie daarvoor in dit nummer de bijdrage van Chris Peeters, die ons erop wijst te beperkt bezig te zijn en Margreet Elings over Dorris Lessing. We proberen er een goede vorm voor te vinden en stellen ons op het standpunt dat de PvdA een open, pluriforme vereniging van sociaaldemocraten is, die op punten verschillende opvattingen hebben. Wij willen deze verschillende zienswijzen weergeven, door meer bijdragen per punt te plaatsen die in gezamenlijkheid een weergave zijn van de argumenten daarover. Inderdaad, de nieuwsbrief van het Rode Nest is geen megafoon van enkele opinies, maar wij zoeken wel naar een weergave van de discussies die in de PvdA in al zijn geledingen wordt gevoerd.

VAN DE REDACTIE

Wie opziet tegen het maken van zo’n ledenpanel, kan een beroep doen op het Rode Nest voor daadwerkelijk hulp en ondersteuning. Ook bij het verwerken van de ingevulde vragenlijsten en het onderhouden van de contacten met de leden en bewoners die er aan hebben mee gedaan, biedt het Rode Nest assistentie.
De Nieuwsbrief wil ook een communicatieplatform zijn voor partijleden onderling. Daartoe hebben we de rubriek OPINIE en DEBAT bedoeld. Het thema voor deze rubriek is partijdemocratie van onderop. We nodigen alle partijgenoten, die over dit onderwerp iets te melden hebben, uit om dat op een bondige wijze te doen. Bijdragen kun je sturen naar e-mailadres redactie@rodenest. nl 
Mocht je een idee voor een pittige column of een scherpe cartoon hebben over het onderwerp ledendemocratie van onderop, dan ben je ook bij ons aan het goede adres. Het gaat erom dat dit een nieuwsbrief wordt vóór en dóór partijgenoten.
Het bereik dat we met de Nieuwsbrief hebben is nog niet helemaal optimaal. Daarom vragen wij of je hem wilt doorsturen naar partijgenoten uit je netwerk, waarvan je denkt dat zij ook belangstelling hebben om zich in de discussie over de nieuwe opbouw “van onderop” van de PvdA te mengen.

Eén gedachte over & ldquo; Door schaalsprong wil Rode Nest de ledenpanels voor de hele partij makkelijk toegankelijk maken & rdquo;

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>