LAATSTE NIEUWS: Opzet behandeling ledendemocratie op congres

Op het congres van a.s. zaterdag worden de aanbevelingen van de Werkgroep Ledendemocratie uitvoerig behandeld. Alle leden krijgen de kans om mee te praten over hoe ledendemocratie van onderop in de partij vorm gegeven zou moeten worden. Het komt zowel in het plenaire gedeelte aan de orde, als in de werksessies die ’s middags worden georganiseerd.

Leden worden opgeroepen in de werksessies hun ideeën te delen
Ledendemocratie van onderop staat nu op de agenda van de partij

Inmiddels is duidelijk hoe het agendapunt Ledendemocratie op het congres van 7 maart 2020 behandeld gaat worden. Hierbij een overzicht.

Plenair gedeelte in het formele deel van 10:50 – 13:00 uur
Aftrap ledendemocratie: interview over het advies van de werkgroep ledendemocratie.

Werksessies Van 14:45 – 15:45 uur
Praat mee over ledendemocratie – Zaal 18
In deze sessie gaan we verder met de adviezen over ledendemocratie. Hoe betrekken we leden en niet-leden bij ideevorming en discussie binnen onze partij? Praat en denk mee over de toekomst van de ledendemocratie!

Na een korte plenaire aftrap worden aan vijf tafels de volgende onderwerpen besproken, in lijn met de adviezen uit het rapport van de Werkgroep Ledendemocratie.

1.  Ontmoetingsdemocratie
– In het advies staat opgenomen (1A) dat er nieuwe vormen bedacht en georganiseerd moeten worden waar leden elkaar kunnen ontmoeten, discussiëren en ideeënvorming kan plaatsvinden. Hoe zouden deze nieuwe vormen eruit kunnen zien?
– In het advies staat opgenomen (1B) dat volksvertegenwoordigers op regelmatige basis met leden in gesprek moeten gaan om, enerzijds, door hen gevoed te worden met ideeën en, anderzijds, hen mee te nemen in visie- en besluitvorming. Hoe zou dit concreet vorm kunnen krijgen?
– In het advies staat opgenomen (1C) dat niet-leden, partners en maatschappelijke organisaties welkom zijn bij de PvdA zonder hun formele invloed te geven. Hoe zou dit concreet vorm kunnen krijgen?

2.  Voorcongressen
– In het advies staat opgenomen (3A) dat er behoefte is aan een praktisch uitvoerbaar format voor voorcongressen. Hoe zou zo’n format eruit kunnen zien?
– In het advies staat opgenomen (3B) dat er duidelijkheid moet komen over de verhouding tussen moties uit voorcongressen en moties uit de Ledenkamer en dat het aantal benodigde ondersteuningen bij voorcongressen en in de Ledenkamer vergelijkbaar moet zijn. Hoe zou deze verhouding er concreet uit kunnen zien?

3.  Digitale ondersteuning en online activiteiten
– In het advies staat opgenomen (6) dat idealiter alle online-activiteiten op één platform worden ondergebracht. Hoe kan zo’n platform er concreet en reëel uitzien? Hoe wordt aan discussies op een dergelijk platform gevolg gegeven?
– In het advies staat opgenomen (5) dat ledenpanels fysieke bijeenkomsten kunnen ondersteunen en agendasetting van onderop kunnen faciliteren. Hoe zouden ledenpanels daartoe concreet ingezet kunnen worden? (NB, neem bij deze discussie de uiteenzetting over ledenpanels uit het advies mee: geen formele besluitvorming via ledenpanels, transparantie garanderen aangaande wie het panel heeft opgesteld, etc.)
– In het advies staat opgenomen (1D) dat online en offline activiteiten een relatie tot elkaar moeten hebben. Hoe kan dit concreet vormgegeven worden?

4.  Bewaking ledendemocratie
– In het advies staat opgenomen (7) dat het Presidium zal waken over de op te richten permanente werkgroep ledendemocratie. Hoe kan het presidium ervoor zorgen dat verschillende gremia binnen de partij en de afzonderlijke leden op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen aangaande ledendemocratie?
– In het advies staat opgenomen (4B) dat leden van het presidium ingezet kunnen worden om bij afdelingen en gewesten discussies te modereren. Wat kan het presidium nog meer aanbieden om afdelingen en gewesten te ondersteunen in het bevorderen van ledendemocratie?

5.  Communicatie
– In het advies staat opgenomen (2B) dat leden geïnformeerd moeten worden over hun formele rol en dat zij zich uitgenodigd moeten voelen om van hun ledenrechten gebruik te maken. Hoe kan dit concreet vormgegeven worden?
– In het advies staat opgenomen (2C) dat leden geïnformeerd moeten worden over de constitutionele verhoudingen binnen de partij.         Hoe kan dit concreet vormgegeven worden?

Het Rode Nest hoopt dat veel leden aan de discussie zullen deelnemen en dat daar goede ideeën aangedragen worden.

Hans Aertsen

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>