Partijbestuur is positief over de aanbevelingen van het Rode Nest

Reactie partijbestuur versus Aanbevelingen Rode Nest op Rapport Ledendemocratie:

In de congresbundel voor het congres van 7 maart 2020 is het rapport van de werkgroep Ledendemocratie opgenomen, evenals de reactie van het partijbestuur daarop. Het rapport heeft als pakkende titel meegekregen: Ledendemocratie: het fundament van de partij.
Als bronnen voor dat rapport zijn de gegevens van de in de zomer van 2019 gehouden Evaluatie
Ledendemocratie gebruikt, waarvoor het Rode Nest de vragenlijst heeft opgesteld en de analyse van de uitkomsten heeft uitgevoerd, en interviews gehouden met mensen die in het verleden nauw betrokken waren bij de ontwikkeling van de ledendemocratie.

Partijbestuur hakt de knoop door over invoering Ledendemocratie van onderop

Het Rode Nest heeft al eerder de uitkomsten van de ledenenquête Evaluatie Ledendemocratie en de samenvatting daarvan op haar website gepubliceerd (klik hier). In dit artikel willen we bezien in hoeverre het rapport en de reactie van het partijbestuur ingaan op de 11 aanbevelingen die het Rode Nest op basis van de analyse van de uitkomsten heeft gedaan.

Aanbeveling Rode Nest 1

“De uitkomsten van deze ledenenquête dienen teruggekoppeld te worden naar alle leden van de PvdA, ongeacht of men wel of niet heeft deelgenomen aan deze ledenraadpleging. Deze informatie over de uitkomsten dient ook onder aandacht te worden gebracht van leden die zijn aangewezen op schriftelijke informatievoorziening.”
Het rapport van de werkgroep Ledendemocratie beschrijft de belangrijkste uitkomsten van de ledenenquête, maar niet de volledige analyse. Daarom verwijzen we hiervoor naar onze website (klik hier).

Aanbeveling Rode Nest 2

“Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie en het gesprek daarover met de leden dient een actieplan voor de verdere uitwerking en versterking van de ledendemocratie te komen waar de leden zich op het congres in 2020 over uit kunnen spreken.”
Rapport werkgroep Ledendemocratie:
In het rapport zijn 8 adviezen met concrete acties opgenomen.
Reactie Partijbestuur:
Het PB heeft positief gereageerd op die adviezen.

Aanbeveling Rode Nest 3

“Voor de verdere uitwerking en versterking van de ledendemocratie dienen door het partijbestuur voldoende financiële middelen ter beschikking te worden gesteld. Niet alleen voor de verdere ontwikkeling van digitale hulpsystemen, maar ook voor voorlichting en begeleiding.”
Rapport werkgroep Ledendemocratie:
“Investeer en ontwikkel. De op te richten permanente Werkgroep Ledendemocratie (WGLD) maakt een begroting van geraamde kosten die nodig zijn voor het verwezenlijken van de actiepunten van het advies WGLD.”
Reactie Partijbestuur:
“Voor ledendemocratie zal geïnvesteerd worden wat nodig is om te komen tot de gewenste verbetering van de platforms.”

Aanbeveling Rode Nest 4

“Het lidmaatschap is geen vanzelfsprekendheid. Mensen sluiten zich als lid aan omdat het lidmaatschap iets aantrekkelijks te bieden heeft. Leden willen graag betrokken worden bij de partij, ze willen in dialoog gaan en hun mening geven. Als je leden het gevoel geeft dat hun mening gewaardeerd wordt, stijgt daarmee voor hen het gevoel van er bij horen en dat is meestal één van de redenen waarom men lid is geworden. En een lid dat zich gewaardeerd voelt, zal niet zo snel het lidmaatschap opzeggen. De kern van de ledendemocratie: de leden hebben het binnen de PvdA voor het zeggen. Samen bepalen we de koers en standpunten van onze partij.”
Rapport werkgroep Ledendemocratie:
“Gebruikmaken van de denkkracht en ideeën van alle leden van de PvdA en van mensen die zich verbonden voelen met onze idealen en een ledendemocratie waarin ook de kleinste stem gehoord wordt, dat zijn de grote ambities voor de ledendemocratie binnen de PvdA. Het bereiken van dat ideaal is lastiger dan het formuleren ervan.
De directe invloed van leden, door stemmen en door het kunnen indienen van moties en amendementen, is een wezenlijk onderdeel van de interne partijdemocratie. Het geeft ook meerwaarde aan het lidmaatschap.”
Reactie Partijbestuur:
“Een partij waar welke stem telt, waar ook de kleinste stem wordt gehoord, waar we samen komen tot de beste ideeën. Dat is de ambitie die het partijbestuur heeft.”

Aanbeveling Rode Nest 5

“Van de digitale hulpsystemen voor de ledendemocratie functioneert de Ledenkamer (voor het indienen van moties en amendementen) in de huidige vorm het slechtst. Dit systeem dient aangepast c.q. vernieuwd te worden.”
Rapport werkgroep Ledendemocratie:
“Het Stemlokaal en PvdAstemt werken goed, op zowel desktop als mobiel. Verdere ontwikkeling en verbetering van de Ledenkamer is nodig. Het is in de huidige vorm ongeschikt als online discussie- en brainstormplatform en niet mobiel toegankelijk. Het opzetten van een brainstormplatform dient eerst in een experiment nader gedefinieerd te worden. Ook is het van groot belang dat dit, net zoals in het vervolg elk ICT-systeem, voor het in productie wordt genomen, eerst goed getest wordt. Bij de ontwikkeling van nieuwe systemen dient structureel met prototypen en testen te worden gewerkt.”
Reactie Partijbestuur:
“Voor ledendemocratie zal geïnvesteerd worden wat nodig is om te komen tot de gewenste verbetering van de platforms. Met technische experts zal gekeken moeten worden naar wat hiervoor nodig is en welke kosten daarmee samenhangen.”

Aanbeveling Rode Nest 6

“Een groot punt van aandacht is een veel doeltreffender communicatie, informatie en ondersteuning m.b.t. alle aspecten van de ledendemocratie.”
Rapport werkgroep Ledendemocratie:
“Met heldere uitleg over de werking van platforms, door voorbeeldmoties en online tutorials, kan daar meer informatie over worden gegeven. Ook kan er duidelijker worden gecommuniceerd over bijeenkomsten zoals het Congres en de Politieke Ledenraad. Het is van belang dat voor alle leden duidelijk is wat een bijeenkomst behelst en wat voor rol zij hier kunnen spelen. Onderdeel van ledendemocratie is dat leden elkaar kunnen aanspreken op verantwoordelijkheden en verwachtingen, daarvoor is het ook nodig dat de (constitutionele) verhoudingen tussen de verschillende gremia binnen de partij bekend zijn.
Hanteer in de communicatie de juiste termen.
Verduidelijk in de communicatie de (formele) rol van leden, zodat ook minder actieve leden weten wat hun bijdrage zou kunnen zijn.
Communiceer actief met afdelingen en gewesten over ledendemocratie.”
Reactie Partijbestuur:
“Het partijbestuur vindt ook dat die informatievoorziening adequaat moet zijn en zal daar zorg voor dragen. Het partijbestuur ziet ook dat succesvolle communicatie rond ledendemocratie, bij bijvoorbeeld het indienen van moties, niet alleen via de platforms voor ledendemocratie loopt, maar ook via social media en andere kanalen. Daar kunnen we meer gebruik van maken.”

Aanbeveling Rode Nest 7

“Het partijbestuur dient te faciliteren dat afdelingen, gewesten en andere PvdA-organisaties ook de digitale hulpsystemen kunnen inzetten, waardoor zij bijvoorbeeld ook kunnen beschikken over de mogelijkheid van thuis stemmen.”
Rapport werkgroep Ledendemocratie:
“Naast de rol van afdelingen en gewesten bij ledendemocratie op landelijk niveau, vindt een belangrijk deel van de ledenbetrokkenheid en ledendemocratie plaats op lokaal en regionaal niveau. Bij afdelingen en gewesten wordt nog op beperkte schaal gebruik gemaakt van digitale tools. Alleen voor ledenpeilingen wordt ermee gewerkt, met behulp van het Rode Nest. Een enkele afdeling werkt met de PvdApp voor vragenlijsten. Een aantal afdelingen en gewesten heeft eerder aangegeven gebruik te willen maken van de tools die op landelijk niveau worden gebruikt. De huidige stemtool voor live stemmen is lastig inzetbaar te maken voor alle afdelingen, vanwege hoge kosten en technische beperkingen. Voor de discussie- en motietool bestaat wel de mogelijkheid deze beschikbaar te stellen voor afdelingen en gewesten.”
Reactie Partijbestuur:
“Over ledendemocratie op gewestelijk- en afdelingsniveau wordt opgemerkt dat daar meer digitale instrumenten beschikbaar moeten worden gemaakt. Het partijbestuur wil die behoefte graag verder inzichtelijk maken.”

Aanbeveling Rode Nest 8

“Een volgende stap in de ledendemocratie is het organiseren – vanuit afdeling, gewest en landelijk – van ledenpanels om leden regelmatig naar hun mening te vragen. Met name betrokkenheid, ledenbinding en versterking van democratische processen, lijken met dit instrument versterkt te worden, evenals het betrekken van meer jongere leden. Besturen gaan, in een geregisseerd vraag- en antwoord-stramien, in gesprek met hun leden. Het ledenpanel is een voorbeeld hoe door de wisselwerking tussen leden en bestuurders de partij aan kracht wint.”
Rapport werkgroep Ledendemocratie:
“Experimenteer met ledenpanels op lokaal en regionaal niveau. Het Rode Nest kan hiervoor als facilitator opereren voor begeleiding, workshops en technische uitvoering.
Met name betrokkenheid, ledenbinding en de versterking van democratische processen lijken met dit instrument versterkt te zullen worden, evenals het betrekken van meer jongere leden.
Organiseer jaarlijks landelijke ledenpanels (via de digitale weg) om de leden de mogelijkheid te geven adviserende en/of richtinggevende uitspraken te doen over (actuele) politieke thema’s. Laat deze ledenpanels gepaard gaan met een fysieke bijeenkomst waarin verdieping, ontmoeting en uitwisseling plaats kunnen vinden.
Richt ledenpanels zo in dat voor iedereen transparant is wie de vragen heeft opgesteld en met welke reden.
Richt ledenpanels zo in dat agendasetting van onderop wordt gefaciliteerd.”
Reactie Partijbestuur:
“Het partijbestuur wil graag een pilot aangaan met landelijke ledenpanels. De verbinding met fysieke bijeenkomsten, waar de uitkomsten van een dergelijk panel kunnen worden besproken, vindt het partijbestuur van groot belang. Het partijbestuur wil hier graag de permanente werkgroep bij betrekken.”

Aanbeveling Rode Nest 9

“Het motievolgsysteem dient hersteld en vernieuwd te worden. Dit om de leden (beter) inzicht te geven in de voortgang van de moties.”
Rapport werkgroep Ledendemocratie:
“Het motievolgsysteem dient vernieuwd te worden om de leden (beter) inzicht te geven in de voortgang en opvolging van de moties.
Het presidium wordt verzocht als procesbewaker te bezien of er op een andere wijze inzicht gegeven kan worden in de voortgang en opvolging van moties.”
Reactie Partijbestuur:
“Er wordt op dit moment ook in de MijnPvdA-omgeving inzicht gegeven in de stand van zaken van de moties. Een beter vindbaar motiesysteem zal meegenomen worden in het ontwikkeltraject.”

Aanbeveling Rode Nest 10

“Het opzetten van een online discussie- en brainstormplatform dient eerst in een experiment nader gedefinieerd te worden. Ook is het van groot belang dat dit, net zoals in het vervolg elk ICT-systeem voor het in productie wordt genomen, eerst goed getest wordt. Bij de ontwikkeling van nieuwe systemen dient structureel met prototypen en testen te worden gewerkt.”
Rapport werkgroep Ledendemocratie:
“Verdere ontwikkeling en verbetering van de Ledenkamer is nodig. Het is in de huidige vorm ongeschikt als online discussie- en brainstormplatform en niet mobiel toegankelijk. Het opzetten van een brainstormplatform dient eerst in een experiment nader gedefinieerd te worden. Ook is het van groot belang dat dit, net zoals in het vervolg elk ICT-systeem voor het in productie wordt genomen, eerst goed getest wordt. Bij de ontwikkeling van nieuwe systemen dient structureel met prototypen en testen te worden gewerkt.”
Reactie Partijbestuur:
“Voor ledendemocratie zal geïnvesteerd worden wat nodig is om te komen tot de gewenste verbetering van de platforms. Met technische experts zal gekeken moeten worden wat hiervoor nodig is en welke kosten daarmee samenhangen.”

Aanbeveling Rode Nest 11

“Voor het inzetten van ledendemocratie is het van belang dat de partij weer responsief moet worden op wat leden vinden en willen en waar ze naartoe willen. Voor de komende tijd zijn het beter betrekken van jongeren én ouderen en het niet uitsluitend digitaal uitvoeren ook belangrijke aandachtspunten.”
Rapport werkgroep Ledendemocratie:
“Er is echter ook behoefte aan het faciliteren van ontmoetingen tussen leden. Ledendemocratie behelst meer dan enkel online een mening uiten.
Als online en offline activiteiten een relatie tot elkaar hebben, leidt dat tot meer betrokkenheid en verdieping bij fysieke bijeenkomsten en tot een betere opvolging van wat er online besproken wordt. Het combineren van online en offline discussies geeft ook leden die minder aangesloten zijn op de digitale wereld de kans mee te doen. Ledendemocratie is immers ontmoetingsdemocratie: leden moeten elkaar tegenkomen en elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Idealiter faciliteren goed functionerende online platforms fysieke bijeenkomsten.”
Reactie Partijbestuur:
“Verder blijkt uit de evaluatie een duidelijke behoefte aan betrokkenheid van de leden door hen de mogelijkheid te bieden vragen te stellen.
De werkgroep onderstreept het belang van fysieke bijeenkomsten, naast digitale discussie. Het partijbestuur ondersteunt dat pleidooi van harte.”

Tot slot
Het zal vooral van belang zijn hoe de genoemde concrete acties verder uitgewerkt zal worden. De discussie hierover tijdens het congres worden daarin meegenomen.
In het artikel “Democratie is niet voor bange mensen” reageren we als Rode Nest op het rapport van de werkgroep en de reactie van het partijbestuur daarop. U vindt het elders in deze Nieuwsbrief.

Hans Aertsen

Eén gedachte over & ldquo; Partijbestuur is positief over de aanbevelingen van het Rode Nest & rdquo;

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>