De Nee-zeggers van Thijs Wöltgens. Een “wake up call “voor de PvdA?

Om de verkiezingsuitslagen van de  laatste jaren te verklaren helpt het lezen van “De Nee-zeggers” van oud Tweede Kamer fractievoorzitter Thijs Wöltgens uit 1996. Zijn analyse is niet alleen scherp, maar na ruim twintig jaar nog zeer actueel. Hij vindt dat we teveel achter de zogenaamde liberale economen aanlopen die dicteren dat de markt zichzelf reguleert en de overheid kleiner moet worden. Sociale rechtvaardigheid en verantwoord milieugedrag komen in dit verhaal niet voor. Lees verder

Workshop ledenpanel verkiezingsprogramma in Noord-Holland

Het gewestelijk bestuur van de PvdA Noord-Holland toont zich zeer actief in het verbeteren van de ledendemocratie door voor de leden van Provinciale Staten en de Waterschappen een workshop te organiseren over hoe je een ledenpanel opstelt, dat ingezet kan worden voor het schrijven van het verkiezingsprogramma van de PvdA Noord-Holland. Het resultaat was zeer bevredigend. Lees verder

Fringe Meeting Rode Nest tijdens het Congres

Het Rode NestLeden van de Denktank het Rode Nest organiseren tijdens komende congres op 16 juni a.s. een bijeenkomst voor belangstellenden over ledendemocratie van onderop. De bedoeling is om leden bij te praten over de stand van zaken van de ledendemocratie binnen de partij en te discussiëren over de filosofie van “onderop”. Ook wordt gesproken over hoe we verder gaan met dit voor de leden zo belangrijke onderwerp.

Nadere informatie hierover komt later.

Voorcongres Noord-Holland bespreekt uitkomsten laatste ledenpanel

Het gewest Noord-Holland organiseerde op 21 april een voorcongres ter voorbereiding op het congres van 16 juni a.s. Het belangrijkste onderwerp was de uitkomst van het kort ervoor gehouden ledenpanel, waaraan 599 leden deelnamen. Een van de eerste vragen in het ledenpanels was naar de prioritering van thema’s voor het congres. Opmerkelijk daarbij is dat van de vijf aangedragen thema’s duurzaamheid wederom op de laatste plaats kwam. Lees verder

De PvdA-Ledendemocratie in Zaanstad, slot

Even terug naar het voorafgaande. Eerder berichten wij (klik hier) over ons verkiezingsprogramma en het besef dat politiek dwingt tot het maken van keuzes. In dat verband noemden wij de vraag die wij ons daarbij stelden: ”hoe destilleren wij uit dit bijna alles omvattend raamwerk voor het tijdvak 2018-2022 de voorkeuren, de prioriteiten en hoe maken wij de gaandeweg opdoemende, onvermijdelijke keuzes? En vooral, hoe betrekken wij onze leden en kiezers tijdig bij dit proces van afwegen en overwegen”. Lees verder

Hoe verder na de laatste verkiezingsnederlaag?

Er komt een partijcongres aan! Op 16 juni is het zo ver, de PvdA congresseert. Waarover?

Om te beginnen zijn de PvdA vertegenwoordigers in veel gemeenteraden en in de Tweede Kamer een stuk minder relevant geworden. Worden de leiders nu zenuwachtig omdat zij plaats moeten gaan maken voor anderen, met andere plannen en ideeën? Natuurlijk niet. Overal doet de sociaal democratie het slecht bij de kiezer. Dus ook in Nederland. En wat kan je er aan doen?

Lees verder

Voormalig Guardian-journalist pleit voor frisse kijk op herverdeling

David Goodhart, heeft een boek geschreven over hoe de kloof tussen de “winnaars” en “verliezers” van de  globalisering gedicht zou kunnen worden. Dit is vanzelfsprekend in het huidige, gepolariseerde, politiek maatschappelijk klimaat een “ hell of a job”, niet in de laatste plaats omdat een politiek debat, met de nodige nuances over voors en tegens, bijna niet meer gevoerd wordt.

Lees verder

Ledendemocratie, de volgende fase

In 2017 organiseerde de PvdA in Zaanstad een ledenpanel, ook uitgezet onder bekende PvdA-sympathisanten ter plaatse, met een zeer verrassende uitkomst. De opbrengst vormde dan ook een welkome input bij de verdere uitwerking van het Verkiezingsprogramma 2018-2022. Nadat het programma door de afdelingsvergadering was vastgesteld, diende het vervolg zich aan: hoe destilleren wij uit dit bijna alles omvattend raamwerk voor het tijdvak 2018-2022 de voorkeuren, de prioriteiten en de gaandeweg opdoemende onvermijdelijke keuzes? En vooral, hoe betrekken wij onze leden en kiezers tijdig bij dit proces van afwegen en overwegen?

Lees verder