Verkiezingsnederlaag van linkse partijen was een grote teleurstelling

Twee ledenpanels over de uitslag van de  Tweede Kamerverkiezing

PvdA gewesten Noord-Holland en Utrecht hielden na de Tweede Kamer verkiezingen een ledenpanel over de uitslag met als motto: “Duiding Tweede Kamerverkiezingen – Hoe nu verder?”.
Met deze ledenpanels wilden de gewestelijk besturen de discussie binnen het gewest stimuleren en faciliteren. Het ging vooral over de resultaten van de Tweede Kamer verkiezingen en de toekomst van de partij, intern en in relatie tot de buitenwereld.
De vragenlijst was voor beide gewesten gelijk en kan nog steeds ook door andere gewesten worden ingezet.
De vragenlijst is tot stand gekomen in samenwerking met Het Rode Nest, dat ook voor de verwerking van de resultaten en de analyse ervan zorgde. Lees verder

Partijgenoten uit een buurt willen met elkaar kunnen overleggen over lokale kwesties.

Er zijn meer netwerken in de PvdA mogelijk en gewenst

 Ledendemocratie van onderop betekent in de PvdA niet alleen in discussies je mening naar voren brengen maar ook zelf actief deelnemen aan het partijleven door als lid op concrete punten je betrokkenheid en deskundigheid in te zetten.
De afdeling is daar de aangewezen vorm voor, maar er zijn ook bredere kwesties dan die in je gemeente of provincie spelen. Platforms en netwerken zijn daar de aangewezen gremia voor.
Toch stagneert de inbreng van de leden op vele punten. Lees verder

Ledenpanels zijn zeer geschikt om prikkelende vragen aan leden voor te leggen en die met hen te bespreken

S&D publiceert binnenkort historisch overzicht van voorlopers enquête in de partij
Van het ledenpanel is het deel dat de enquête betreft, bij uitstek geschikt om prikkelende stellingen voor te leggen aan alle leden en de daaruit voortkomende punten te bespreken. Deelnemers en bestuur kunnen door de enquête geïnspireerd politieke agendapunten agenderen.
In S&D (het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting) verschijnt binnenkort een informatief historisch overzicht van technische voorlopers van de participerende enquête in de sociale wetenschap, marketing en zelfs de PvdA. Lees verder

Bijna helft afdelingsleden Bronckhorst heeft meegedaan aan de voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2022

Eerste ledenpanel in Bronckhorst heeft deelname leden geactiveerd

Zoals wij in het vorige nummer van de Nieuwsbrief aankondigden, is hier het verhaal van het eerste ledenpanel van de afdeling Bronckhorst. Het was een sprong in het diepe, maar het heeft de afdeling nieuw vertrouwen opgeleverd over de manier waarop de leden bij de besluitvorming in de partij betrokken kunnen worden.
De afdeling Bronckhorst telt circa 90 leden. Daarvan hebben in totaal 38 leden (46,3%) deelgenomen aan het eerst ledenpanel dat is gehouden over de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

https://youtu.be/n7DPxSNdQOk

 

Lees verder

De Verenigingsraad zit in het hart van de partij

Kerntaak is toezichthouden en goedkeuren  begroting, jaarrekening en werkplan van het bestuur

In de vorige nieuwsbrief is weergegeven hoe de Verenigingsraad van de PvdA statutair in elkaar zit. De Verenigingsraad is in het hart van de vereniging PvdA geplaatst om toezicht te houden op het reilen en zeilen van de vereniging met de bevoegdheid tot goedkeuring van de begroting, de jaarrekening en het werkplan van het bestuur.
In deze aflevering gaat het over de focus van de Verenigingsraad in de komende jaren en ook over de grondslag van haar werkwijze, maar vooral over de houding van de verenigingsraad ten aanzien van ledendemocratie van onderop.
De volgende nieuwsbrief besteedt aandacht aan het functioneren van de Verenigingsraad in de praktijk van alledag. Lees verder

Veel leden vinden combinatie van ervaren bestuurders en jong talent essentieel voor PvdA als bestuurderspartij

Duiding van de uitslag ledenpanel over de Tweede Kamerverkiezingen 2021: hoe nu verder?

 Dit is een persoonlijke beschouwing aan de hand van 110 pagina’s reacties op de open vraag van de ledenpanels die in de maanden maart en april  in Noord-Holland en Utrecht werden gehouden.
Als recensent van het Rode Nest is mij gevraagd uw reacties op de open vraag te lezen en te duiden.
Aan de twee ledenpanels deden bijna 2500 leden mee. Op de open vraag kwamen meer dan 1000 reacties binnen; deze zijn anoniem. Antwoorden op een open vraag mag en kun je niet generaliseren. Dat zal ik ook niet doen, maar toch: 95% van de antwoorden toont een stellige en stevige betrokkenheid bij onze partij en toont ook hartverwarmende emoties. Lees verder

Samenvoegen linkse partijen is oplossing voor verminderde invloed

Brief van Louis Groen aan de PvdA-leden

Onderstaand een bijdrage aan onze rubriek Opinie en Debat  van een partijgenoot Louis Groen uit Noord-Holland over linkse samenwerking. We hopen dat deze oproep anderen tot reageren zal verleiden. Het onderwerp is uiterst actueel en verdient het om uitvoerig in de partij besproken te worden.

Beste PvdA partijgenoten,
Mijn bijna 50-jarig PvdA lidmaatschap is getekend geweest door optimisme en hoop. Hoop op een betere wereld, op een toekomst voor jongeren, op rechtvaardigheid onder groepen en vooral solidariteit met mensen die minder kansen in het leven kregen. De sociaaldemocratie bleef ik 50 jaar trouw, net als de FNV. Er werd veel bereikt!
Opzeggers van PvdA en FNV hield ik voor, dat opzeggen geen optie was voor wat ze wel wilden bereiken.

Lees verder

Gluren bij de Buren

I. Zo hadden we het niet bedoeld: de tragedie achter de toeslagaffaire: Jesse Frederik – 2021 De Correspondent
II. Een nieuw sociaal contract 2021: Pieter Omtzigt – Uitgeverij Prometheus 

U heeft ongetwijfeld nog herinneringen aan de artikelen in de dagbladen over deze kwestie. De kiezers hebben in grote meerderheid geoordeeld dat de toeslagenaffaire niet op het conto van de VVD mocht worden geschreven en vonden de corona-aanpak veel belangrijker. Jammer voor SP en CDA dat zij fors hebben verloren. Hoewel ook deze fracties niet brandschoon hebben geopereerd in de toeslagenaffaire, doet dit geen recht aan de vasthoudendheid van Pieter Omtzigt en Renske Leijten.
Het valt ook op dat menig columnist “gehakt” maakt van de rol van het kabinet en de belastingdienst in de toeslagenaffaire. Echter, als je het boek van Jesse Frederik leest, kom je tot een heel andere conclusie. Als ik columnist was, zou het lezen!

Lees verder

Het gebeuren rond de lijsttrekker heeft emoties en tegenstellingen aan de oppervlakte gebracht

Het is tijd voor verbinding, een open dialoog
Het eerste congres in 2021 van de Partij van de Arbeid gaat de geschiedenis in als een van die PvdA-congressen waar veel rond te doen was. Vooral de ‘aanloop naar’ gaf veel spanningen.

Meest prominent was het zich op het laatste moment terugtrekken van Lodewijk Asscher als voorgenomen lijsttrekker. De reden hiervoor gaat terug tot de deelname van de PvdA aan het kabinet Rutte II. De PvdA en sommige van de toenmalige PvdA-kabinets- en fractieleden kregen en krijgen over de wijze van deelname al vele jaren kritiek. Lees verder

De organisatie rond het “online” congres

Techniek gaf positief beeld in vergelijking met congressen van andere partijen
Het organiseren van een congres van de Partij van de Arbeid is altijd een hele onderneming en vooral mensenwerk, maar één van de bepalende elementen is ook de techniek voor het congres. Klassiek zijn congresbundels, sprekersbriefjes, stemkaarten, stembriefjes, een geluidsinstallatie en een kinderopvang. Daar zijn de laatste jaren ook allerlei digitale instrumenten bijgekomen, die dit jaar goed van pas kwamen op het online congres.
Lees verder