Digitaal ledenpanel is ook voor Noord-Oost Nederland geschikt middel

Het Rode NestAls bestuursvoorzitter van de afdeling Zwolle nam ik samen met een van onze burgerraadsleden aan de werkconferentie van het Rode Nest in mijn stad deel. Nog onwetend wat de tool inhoudt, maar wel gedreven vanuit zorg over onvoldoende deelname van leden aan afdelingsvergaderingen en themabijeenkomsten en overtuigd dat we voor onze standpuntbepaling onze leden en mensen die PvdA stemmen meer moeten horen. Benieuwd dus wat het Rode Nest ons wilde vertellen en zou kunnen bieden. Lees verder

Ledenpanel regio Eindhoven is lichtend voorbeeld

Al een paar keer hebben we in de nieuwsbrief en op de website aandacht besteed aan het ledenpanel dat het bestuur van de regio Eindhoven eind vorig jaar heeft gehouden. De manier waarop zij aan de ledendemocratie van onderop en het inzetten van het ledenpanel als hulpmiddel daarbij vorm en inhoud geven zijn goede leermomenten voor andere afdelingen. Lees verder

“De partij is zoveel breder dan de Tweede Kamer fractie”

Haarlemmer Bas Sepers is sinds vorig voorjaar vice-voorzitter van het bestuur van het PvdA-gewest Noord-Holland en als zodanig ook deelnemer aan de landelijke Verenigingsraad. Daarin komen zo’n zes keer per jaar vertegenwoordigers van de gewestelijke besturen, van de grote afdelingsbesturen en van afdelingssamenwerkingsverbanden bijeen. De Verenigingsraad heeft een statutaire positie als adviseur van het Partijbestuur. Een interview met Bas Sepers over ledendemocratie en de Verenigingsraad. Lees verder

Ledenpanel in ontwikkeling: Tekstanalyse kan verwerking open vragen Ledenpanel verbeteren

Een Ledenpanel is een elegant en doeltreffend middel om de ledenparticipatie (en daarmede ledendemocratie) van onderop te (re)activeren. Het door Het Rode Nest ontwikkelde model is veelzijdig: het kan breed van opzet zijn, maar ook op een enkel thema behoorlijk diep gaan. De praktijk heeft het al laten zien, er zijn al tal van variaties mogelijk op het basismodel, terwijl intussen ook wordt gewerkt aan uitbreiding van mogelijkheden. Lees verder

Is het beginnen van een ledenpanel een sprong in het diepe?

In gesprekken met (vertegenwoordigers van) besturen van afdelingen stellen wij het keer op keer vast: het onderkennen van nut en noodzaak om ledendemocratie door middel van verbeterde en toegenomen ledenparticipatie weer inhoud te geven. Ook wordt goed begrepen dat een ledenpanel door tussenkomst van het Rode Nest één van de betere instrumenten is om dat doel te bereiken. Het voornemen wordt geuit om een lokaal/regionaal ledenpanel te organiseren, maar vervolgens blijft het stil. Lees verder

Gluren bij de Buren: Een Oproep door Herman Tjeenk Willink

Groter Denken en Kleiner Doen is een excellent boekje over hoe fris, wijs en open denken over onze rechtsstaat en democratie steeds meer onder druk is komen te staan.
Omdat we nu vlak voor de Europese Verkiezingen staan, wil ik in onderstaande dát deel van het boekje bespreken, dat gaat over hoe en wat Tjeenk Willink over Europa denkt,. Er volgt, in de volgende Nieuwsbrieven, mogelijk nog een bespreking van de delen twee en drie van dit boekje, die over de kwaliteit van de uitvoering van overheidstaken en over de kwaliteit van de rechterlijke macht gaan. Ik schrijf bewust “boekje” , want in kort bestek weet Tjeenk Willink heel veel rijpe en diep doordachte opvattingen te verwoorden over deze zeer belangrijke vraagstukken. Lees verder

Van onze correspondent uit Brussel: De overwinning van Frans Timmermans

De overwinning van de PvdA is een overwinning van Frans Timmermans, zeker. Hij is bekend, eloquent en vertelt verhalen die tegelijk verbinden en verbeelden. Maar nog meer dan de persoon, is het een overwinning van de ambitie. Waar de afgelopen campagnes van de PvdA, en in zekere zin ook het kabinetsbeleid van Rutte II, in het kader stonden van het lokale, kleine, particuliere, verbreedde deze campagne de blik. Het cliché van ‘Brussel’ dat een supranationale macht is die al het lokale wil uitdoven is nooit echt waar geweest. Sterker, de EU is gefundeerd op eenheid in diversiteit en heeft vaak opgetreden als beschermer van regionale eigenheid tegen nationale eenmakingsdrang. Bovendien zijn ook lokale vragen niet langer los te zien van wereldwijde trends, en alles wat daartussen ligt. Lees verder

Ingezonden stuk: ‘Wees niet stil, wij zijn met velen’ – Over de nieuwe jeugd en de oude PvdA

Een oorverdovende stilte
Het lijkt erop dat het maar niet echt tot ‘de politiek’, tot de PvdA, tot ons, de ouderen wil doordringen. We wekken de indruk dat wij echt spreken, maar ik ervaar vooral onze oorverdovende stilte, terwijl de woorden van jonge mensen steeds luider gaan klinken en hun stemgedrag niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Lees maar. Lees verder

Uitkomst ledenpanel geeft Regiobestuur Eindhoven e.o. inzicht in wat leden belangrijk vinden

Het eerste ledenpanel dat de regioafdeling Eindhoven en omstreken heeft gehouden is uitstekend bevallen. De vragen waren opgezet rond het thema: wat wilt u uw lokale vertegenwoordigers voor de komende vier jaar meegeven? Het regiobestuur meende dat met deze vraagstelling de leden het best betrokken zouden worden, want wat je van de lokale politiek verwacht, is voor iedereen belangrijk. Uit de respons bleek wel dat de PvdA-leden inderdaad enthousiast waren. Niet alleen omdat een kwart van de leden de vragenlijst heeft ingevuld, maar ook door de suggesties die voor een vervolg werden gedaan. Lees verder