Een ledenpanel dat klinkt als een klok

PvdA gewest Utrecht houdt ledenpanel voor het Provinciale verkiezingsprogramma

 Door het benoemen van een programmacommissie heeft  het PvdA gewest Utrecht het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten overzichtelijk en helder georganiseerd. De programmacommissie besloot via een ledenpanel uit te zoeken wat de leden vinden dat er in dit verkiezingsprogramma moet komen. Utrecht geeft daarmee een voorbeeld aan de gewesten om na te volgen. Lees verder

PvdA gaat de ledendemocratie verbeteren

Permanente Werkgroep Ledendemocratie heeft haar werk gedaan

Nanette Hogervorst werd in augustus 2020 als secretaris en projectmedewerker van de Permanente Werkgroep Ledendemocratie aangesteld. De  belangrijkste activiteit van de werkgroep was het schrijven van het rapport Zonder Ontmoetingsdemocratie Geen Ledendemocratie. Met Nanette, die na gedane arbeid per 1 juli 2022 vertrekt, kijken we terug op de periode van bijna een jaar die nodig was om het rapport op te stellen.

Het rapport is pas in april van dit jaar met de congrestukken voor het Congres van 11 juni j.l. vrijgegeven en op de website van de partij gezet, terwijl de Permanente Werkgroep Ledendemocratie het al in juli 2021 aan het partijbestuur had aangeboden. Wel had het Rode Nest het rapport al snel na het uitkomen ervan op hun website gezet, zodat het toch voor de leden toegankelijk was.

Onze vraag aan Nanette waarom het zo laat door het Partijbestuur werd gepresenteerd levert een pragmatisch antwoord op. De vorige partijvoorzitter, Nelleke Vedelaar, was bezig voorbereidingen te treffen voor het beëindigen van haar voorzitterschap en bovendien moest het hele circus rond de verkiezing van haar opvolger, waarvoor zich maar liefst acht kandidaten hebben aangemeld, worden voorbereid en begeleid. Nanette was in die tijd druk met het organiseren van ledengesprekken en bovendien kwam het rapport van Van Dam net uit, dus de timing was niet ideaal. Lees verder

Ruud Koole verbaast zich over de stagnatie van de plannen met ledendemocratie

Gesprek met Eerste Kamerlid en oud partijvoorzitter 

Directe aanleiding voor dit interview was het artikel van Ruud Koole in S&D van de WBS van 25 november 2021 “Leden vs campagne. Waartoe is de PvdA-organisatie op aarde?“ Daaruit bleek een gedeelde verbazing over de inmiddels jarenlange stagnatie van de plannen om de ledendemocratie in de vereniging PvdA uit het slop te trekken. Het artikel verwoordt treffend waar het Rode Nest zich voor beijvert. In de vorige nieuwsbrief is daar ook al aandacht aan gegeven.

Het proefschrift van Ruud Koole ging over de ontwikkeling van partijorganisaties in Nederland. Zijn nieuwe boek ‘Twee Pijlers’ gaat over het wankele evenwicht in de democratische rechtsstaat. Het Parlement wordt steeds zwakker, zelfstandig bestuursorganen steeds sterker. Sinds de zeventiger jaren zijn ze op afstand van de regering gezet. Dat speelt ook in de EU, denk maar aan Frontex bijvoorbeeld. Onderwerpen waar Ruud Koole gedurende zijn leven mee bezig is gebleven.

In dit interview, afgenomen op 31 maart jl., ligt de focus op de ontwikkeling van de ledendemocratie in de PvdA.

 

 

Lees verder

Op weg naar het congres: “De leden bepalen de koers van de partij”

Speelt partijbestuur spelletjes met de leden?

In bijna elke notitie van het partijbestuur of mailbericht van de partijvoorzitter komt de zin voor: “Leden bepalen de koers van de partij”. Dat klinkt natuurlijk mooi en als je ledendemocratie een warm hart toedraagt, knik je instemmend. Maar wat is dit werkelijk waard? Bij nadere beschouwing van de situatie is dit veel minder rooskleurig dan gedacht. Op weg naar het congres van 11 juni a.s. geef ik een paar voorbeelden die tot nadenken stemmen. Lees verder

Gluren bij de Buren

Rapport Denkwerk: een onafhankelijke denktank

Voorbij netto-nul naar planeet-positief

 Drie transities om Nederland terug te brengen binnen de grenzen van een leefbare aarde

Deze keer niet verkrijgbaar via de boekhandel, maar via www.voorbijnetto-nul naar planeet-positief

Dit keer wil ik u wijzen op een uiterst interessant, actueel en gedegen rapport van een onafhankelijke denktank. Voor bestuurders in met name provincies, gemeenteraden en waterschappen is dit rapport een rijke bron van informatie. U kunt er veel in vinden om onderhandelingen te voeren over gewenste doelen met andere partijen. Tevens treft u er een onderbouwing in aan voor een aantal maatregelen. Alle drie de grote transities komen aan bod en al naar gelang de economische- en milieuactiviteiten in uw regio, kunt u er maatregelen of suggesties in vinden. Bij het begin van de onderhandelingen over doelstellingen en doelen kunt u vervolgens per deelsegment (biodiversiteit, waterkwaliteit etc.) proberen maatregelen overeen te komen, inclusief financieel kader. En u kunt er natuurlijk ook gebruik van maken bij onderhandelingen met het Rijk. Milieumaatregelen gaan altijd over grenzen heen en vergen samenhang en samenwerking bij de uitvoering. Lees verder

Voorcongres gewest Utrecht leidt tot zinnige discussie en moties

Uitkomsten ledenpanel gaven aanzet tot goed debat

Ter voorbereiding op het voorcongres dat het gewest Utrecht op zaterdag 23 april 2022 hield, ten behoeve van het landelijk congres van 11 juni, organiseerde het gewestelijk bestuur in samenwerking met het Rode Nest een ledenpanel, waarvan de resultaten op het voorcongres werden besproken. Een ledenpanel is geen doel op zich. Het is een heel goed instrument om met de leden in gesprek te gaan, waarbij de uitkomsten van het ledenpanel altijd het startpunt moeten zijn voor verdere discussie met de leden. Lees verder

Verenigingsraad dreigt centrale positie kwijt te raken

Twee maal een badinerend verhaal

De Verenigingsraad van de PvdA stelt de begroting vast, een beslissing die niet aan de leden in het Congres is. Waarom zou je ook!  Een begroting van z’n grote club als de PvdA moet afgewogen zijn en niet het resultaat van wilde stemmingen over wijzigingen van een groep willekeurig bijeen gekomen leden.

Het reilen zeilen van de vereniging PvdA behoort tot de toezichtstaak van de Verenigingsraad. Juristen noemen dat anders. Kortweg: statutair. Dat wordt beschouwd als een waarborg tegen organisatorische fratsen en managementbeslissingen volgens de waan van de dag. Het is een belangrijke taak in de vereniging, waar Verenigingsraad en Presidium gezamenlijk het bestuur van de vereniging met veertig duizend leden vormen. Lees verder

Ruud Koole: “Slechts als ledenpartij kan PvdA de sociaaldemocratie levend houden”

Waartoe is de PvdA-organisatie op aarde?

 Onder de titel “Leden versus campagne, waartoe is de PvdA-organisatie op aarde?” heeft voormalig PvdA – voorzitter Ruud Koole een even mooi als helder stuk geschreven over de PvdA als ledenpartij. Zelfs de voetnoten zijn de moeite van het lezen waard!

Ruud’s verhaal vol met basale politicologische noties verdient aandacht in bredere kring dan alleen die van de S&D lezers. Het stuk is kort en bondig en behoeft geen samenvatting.

Voor het Rode Nest is deze zin essentieel: “Slechts als ledenpartij kan de PvdA de sociaaldemocratie levend houden, en hoe doen we dat?”

http://wbs.nl/publicaties/leden-versus-campagne-waartoe-de-pvda-organisatie-op-aarde

Lees verder

Gluren bij de Buren: Al die miljarden die Rutte IV nu goedkoop leent, moeten eens worden terugbetaald

Regering doet te weinig met  de adviezen van overheidsadviseurs

Het Progressief Oppositieakkoord van PvdA en Groen Links en het Nieuwe Regeerakkoord (Rutte IV) leiden tot een aantal politieke overwegingen voor “onder de Kerstboom”.

De meeste reacties in de pers op het Progressief Oppositieakkoord zijn in eerste instantie een goedkeuring van de vijftien belangrijkste ambities van de PvdA en Groen Links, direct gevold door de constatering dat die ambities wel erg globaal blijven. Het lijken meer wensen en ze zullen niet makkelijk te concretiseren zijn.

De reacties op het nieuwe Regeerakkoord gaan vooral  over de fouten van Rutte I, II en III en de ca. 75 miljard Euro die het nieuwe kabinet wil besteden aan het corrigeren van deze fouten uit het verleden. En dat bovenop de 100 miljard Euro die al aan coronasteun is uitgegeven!

Vrijwel de hele oppositie reageerde fel op de in het Regeerakkoord vermeende bezuiniging op de zorg. Jammer, want meteen willen scoren, terwijl de zorgbegroting nog steeds blijft groeien, is toegeven aan mediadynamiek.

Lees verder